ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Mechanical Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ


สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น พ.ศ.2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559
 • สภาวิศวกรเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560 รับรองสำหรับผู้เข้าศึกษา ระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม องค์การธุรกิจหรือรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ครู อาจารย์ หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. ผู้ประกอบการประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได้ รวมทั้งให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล


ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผลิตวิศวกรเครื่องกล เพื่อรองรับจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเสริมสร้างความสามารถทางด้านการแข่งขันและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดทำหลักสูตรนี้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศจึงมีความจำเป็นต้องผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ เพื่อให้พร้อมการปฏิบัติงานทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนได้


ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes, ELOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ และทักษะ ดังนี้

 1. สามารถนำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูง
 2. สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลที่ซับซ้อน
 3. สามารถออกแบบและพัฒนางานทางวิศวกรรมเครื่องกลตามความต้องการและข้อกำหนดโดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านสังคม ความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
 4. สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย และประเมินผลของงานหรือปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลที่ซับซ้อน พร้อมทั้งออกแบบการทดลองและนำผลการทดลองไปใช้ได้ตามหลักเหตุผล
 5. สามารถสร้าง เลือก และประยุกต์เทคนิควิธี อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย
 6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะสมาชิกของกลุ่มหรือผู้นำกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมเครื่องกลกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
 8. มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลต่อบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม
 9. มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ปฏิบัติและยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
 10. สามารถใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรม
 11. ตระหนักถึงความจำเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต

1.5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต

2.1 หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 45 หน่วยกิต

2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต

2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต

2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 51 หน่วยกิต

2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


ดาวโหลดเอกสารหลักสูตร