ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ

Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Materials Engineering)

อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Materials Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา


การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ


สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น พ.ศ.2559
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่พิเศษ 1/2559 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกร ด้านวัสดุ
 2. วิศวกร ด้านการผลิต
 3. วิศวกร ด้านการซ่อมบำรุง
 4. นักวิทยาศาสตร์
 5. นักวิจัย
 6. อาจารย์
 7. ผู้ประกอบการ

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่มีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ การวิเคราะห์คุณสมบัติ การพัฒนาสมรรถนะ การผลิต และการบำรุงรักษาวัสดุ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมการผลิตและด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาคตะวันออก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามความต้องการกำลังบุคลากรผู้ชำนาญการด้านวัสดุศาสตร์เชิงบูรณาการของประเทศเพื่อพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและการประกอบวิชาชีพในศตวรรษที่ 21


ความสำคัญของหลักสูตร

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและวัสดุ มีความต้องการวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากความต้องการพลังแห่งการสร้างสรรค์วัสดุใหม่ ๆ ที่สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงเทคนิคและกรรมวิธีการผลิตใหม่ ๆ สำหรับวัสดุที่พัฒนาขึ้น และเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุที่จัดตั้งขึ้นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  สามารถบูรณาการและประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งจากในห้องเรียน การสัมมนา การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม และการทำงานโครงงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปใช้ได้จริงในการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี


ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes, ELOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ และทักษะ ดังนี้

 1. สามารถนําความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม มีทักษะพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพได้ หรือศึกษาต่อในระดับสูงได้
 2. สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมวัสดุที่ซับซ้อน
 3. สามารถออกแบบและพัฒนางานทางวิศวกรรมวัสดุตามความต้องการและข้อกำหนดโดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านสังคม ความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
 4. สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย และประเมินผลของงานหรือปัญหาทางวิศวกรรมวัสดุที่ซับซ้อน พร้อมทั้งออกแบบการทดลองและนำผลการทดลองไปใช้ได้ตามหลักเหตุผล
 5. สามารถสร้าง เลือก และประยุกต์เทคนิควิธี อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย
 6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะสมาชิกของกลุ่มหรือผู้นำกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมวัสดุกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
 8. มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมวัสดุต่อบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม
 9. มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ปฏิบัติและยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ
 10. สามารถใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรม
 11. ตระหนักถึงความจำเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต

1.5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต

2.1 หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 32 หน่วยกิต

2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต

2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 11 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  71 หน่วยกิต

2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 49 หน่วยกิต

2.2.2) กลุ่มวิชาโครงงานบูรณาการ 7 หน่วยกิต

2.2.3) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


ดาวโหลดเอกสารหลักสูตร