ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)

อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Industrial Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ


สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น พ.ศ.2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559
 • สภาวิศวกรเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 รับรองสำหรับผู้เข้าศึกษา ระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

 1. .วิศวกรอุตสาหการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและปรับปรุงระบบการผลิตในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การวางแผนการผลิต การบำรุงรักษาเครื่องจักร เป็นต้น
 2. วิศวกรอุตสาหการในภาคอุตสาหกรรมการบริการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ การวิเคราะห์ระบบการบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงานบริการ
 3. ครู อาจารย์ นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. ผู้ประกอบการ

ปรัชญาของหลักสูตร

“ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานในด้านการพัฒนากำลังคนให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจากการพัฒนากำลังคนแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่พึงมีต่อประเทศชาติ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ขึ้น เพื่อเป็นทิศทางในการบริหารจัดการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ได้ปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่างๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าทำงาน สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพ อีกทั้งให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา


ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จึงมุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ตลอดทั้งแนวนโยบายของรัฐบาล มาตรฐานวิชาการ ข้อบังคับสภาวิศวกร และภาคอุตสากรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ สื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม


ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes, ELOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ และทักษะ ดังนี้

 1. สามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อ
 2. สามารถระบุปัญหา สืบค้นข้อมูล แก้ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ และสรุปผลได้อย่างถูกต้อง
 3. สามารถออกแบบระบบ กระบวนการ เครื่องมือ หรือโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ ตามความต้องการและข้อกำหนดด้านสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
 4. สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงาน และปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
 5. สามารถสร้าง เลือก ประยุกต์ทักษะ เทคนิควิธี ทรัพยากร หรือเครื่องมือที่เหมาะสมและทันสมัย
 6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถใช้ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
 8. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ
 9. มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ
 10. มีความรู้และเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรม
 11. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต

1.5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต

2.1 หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 45 หน่วยกิต

2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต

2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต

2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 55 หน่วยกิต

2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


ดาวโหลดเอกสารหลักสูตร