ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering (English Program)


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)

อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Environmental Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี


การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี


สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น พ.ศ.2562
  • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561
  • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2564


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

  1. วิศวกรสิ่งแวดล้อม
  2. อาจารย์หรือนักวิจัย
  3. ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานในฐานะวิศวกร นักวิชาการ หรือนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ


ความสำคัญของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยและล้อมรอบด้วยหลายนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบัน มีความตระหนักอย่างมากที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในพื้นที่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำประปาที่ปลอดภัย การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มลภาวะทางอากาศทั้งภายในและภายนอกอาคาร มลภาวะทางทะเล และการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนี้ มุ่งผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ประกอบด้วยหลายสาขาวิชาชีพในการวิเคราะห์และพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes, ELOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ และทักษะ ดังนี้

1)  ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมและปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง

2)  มีทักษะด้านการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม

3)  มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาทที่ดีต่อผู้อื่น

4)  สามารถใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

5)  มีความรู้และทักษะด้านการออกแบบและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

6)  ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและประเมินความถูกต้องและคุณค่าของข้อมูล ข่าวสาร นั้นๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาพื้นฐาน 40 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 24 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 16 หน่วยกิต

3)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต

3.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับทางวิศวกรรม 53 หน่วยกิต
3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


ดาวโหลดเอกสารหลักสูตร