ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)

อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Electrical Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ


สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น พ.ศ.2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559
 • สภาวิศวกรเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 รับรองสำหรับผู้เข้าศึกษา ระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรไฟฟ้า
 2. วิศวกรโรงงาน
 3. วิศวกรสื่อสาร
 4. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
 5. วิศวกรโครงการ
 6. วิศวกรที่ปรึกษา
 7. วิศวกรออกระบบไฟฟ้า
 8. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
 9. ผู้รับเหมางานระบบ
 10. นักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 11. ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นใหผ้ ู้เรียนมีความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้าเทียบกับระดับ สากล ให้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็น ระบบโดยใช้หลักตรรกะทางวิศวกรรมศาสตร์ มีทักษะการทางานและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ สามารถ ชี้แนะสังคมระดับชุมชนและภูมิภาคในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ ทางานตามที่ได้รับ มอบหมายและทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา “ขุมปัญญาตะวันออก เพื่ออนาคตของแผ่นดิน” รวมทั้งเป็นผู้มีจรรยาบรรณวิศวกร


ความสำคัญของหลักสูตร

จากความต้องการทางภาคอุตสาหกรรม ที่มีความต้องการวิศวกรทางด้านไฟฟ้ากาลัง ไฟฟ้าสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว รวมถึงนักวิจัยเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า การผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที หลังจากสาเร็จการศึกษาเพื่อรองรับความเจริญของชาติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ จัดทาหลักสูตรนี้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและ ต่างประเทศ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้า


ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes, ELOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ และทักษะ ดังนี้

 1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและความรู้ เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อกาหนดกรอบความคิดของแบบจาลองทางวิศวกรรมหรือนิยามและประยุกต์ วิธีการ กระบวนงาน กระบวนการหรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทางานได้
 2. สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบื้องต้น โดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
 3. สามารถหาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่ซับซ้อน และออกแบบระบบงานหรือ กระบวนการทางวิศวกรรมไฟฟ้าตามความต้องการและข้อกาหนดงานโดยคานึงถึงข้อกาหนดด้านสังคม ความ ปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
 4. สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงานและปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมถึง การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล
 5. สามารถสร้าง เลือก และประยุกต์เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและทันสมัย โดยคานึงถึงข้อกาหนดและข้อจากัดของเครื่องมือและ อุปกรณ์นั้น
 6. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ ทางานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้นากลุ่มได้
 7. สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมวิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม ตลอดจนสามารถออกคาสั่งและ รับคาสั่งงานได้อย่างชัดเจน
 8. มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบทของสังคมและ สิ่งแวดล้อมและสามารถประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
 9. มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ วิชาชีพ
 10. มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรมโดย คานึงถึงความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
 11. ตระหนักถึงความจาเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต

1.5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต

2.1 หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 46 หน่วยกิต

2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต

2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 25 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 33 หน่วยกิต

2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


ดาวโหลดเอกสารหลักสูตร