คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering, B.Eng.)

หมายเหตุ: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตรเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ (ไม่มีหลักสูตรที่เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2559

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)

  • วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (Civil and Infrastructure Engineering)

*เปิดรับสมัครทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
**มีทุนการศึกษาสำหรับภาคปกติ