ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คลิ๊กโหลดไฟล์ PDF