มุ่งพัฒนาศักยภาพของนิสิต ให้มีคุณภาพ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และเป็นที่พึ่งของสังคม โดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ