Quick Links

NRPM @ NRCT
e-Graduate Office
Burapha University
BUU Research Database
Research Promotion Center

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารแนบอื่นๆ ได้ที่ http://www.eppo.go.th **สนใจส่งข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารแนบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559**

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพ) จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ \"เครื่องจักรกล พลังงาน และส่ิงแวดล้อม เพื่อการเกษตร\"สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมประชาสัมพันธ์รายละเอียดกองทุนนิวตันจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม Newton Fund ในวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี (อาจารย์ ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา หมดเขตแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมภายในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

 
Keywords :   Keywords can be Year (BE), any words, or * for all.
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
1Romsan Madmanang, Siriprapha Jangkorn, Jittima Charoenpanich, Tongchai Sriwiriyarat (2019). Kinetics of nitrification and acrylamide biodegradation by Enterobacter aerogenes and mixed culture bacteria in sequencing batch reactor wastewater treatment systems. Environmental Engineering Research. 24(2), 309-317.
2Nopphon Weeranoppanant, Levy I. Amar, Evelyn Tong, Monica Faria and Michael I. Hill, Edward F. Leonard (2019). Modeling of Fouling in Cross-Flow Microfiltration of Suspensions. AIChE Journal. 65(1), 207-213.
3Romsam Madmanang and Togchai Sriwiriyarat (2019). Capacity Enhancement of Enterobacter aerogenes for Heterotrophic Nitrifiaction in Integrated Fixed Film Activted Sludge (IFAS) wastewater Treament Process. Engineering Journal. 23(1), 1-12.
4Pollawat Charoeythornkhajhornchai, Chavakorm Samthong, Anongnat Somwangthanaroj (2019). Effect of Graphene Treated With Cyclohexyl Diamine by Diazonium Reaction on Cure Kinetics, Mechanical, Thermal, and Physical Properties of Natural Rubber/Graphene Nanocomposite Foam. Polymer Composites. 40(2), 929-1928.
5Dang Saebea, Suthida Authayanun, Amornchai Arpornwichanop (2019). Process simulation of bio-dimethyl ether synthesis from tri-reforming of biogas: CO2 utiliaztion. Energy. 175, 36-45.
6Dang Saebea, Chakkrapong Chaiburi, Suthida Authayanun (2019). Model based evaluation of alkaline anion exchange membrane fuel cells with water management. Chemical Engineering Journal. 374, 721-729.
7Ekkachai Sutheerasak, Worachest Pirompugd, Wirogana Ruengphrathuengsuka, Surachai Sanitjai (2019). Comparative investigation of using DEB oil and Supercharging sygas and DEB oil as a dual fuel in a DI diesel engine. Engineering and Applied Science Research (EASR) 2019. 46(1), 26-36.
8Wancheng Sittikijyothin, Khanaphit Khumduang (2019). Rheological Behaviour of Seed Gum from Cassia Fistula. Key Engineering Materials, ISSN 1662-975. 818, 16-20.
9Wancheng Sittikijyothin, Khanaphit Khumduang (2019). Physicochemical Caracterization of Seed Gum from Cassia Fistula. Key Engineering Materials, ISSN 1662-9795. 818, 12-15.
10Teeranun Nakyai and Dang Saebea (2019). Energy and exergy analyses of dimethyl ether production using CO and CO2 hydrogenation. International Journal of Smart Grid and Clean Energy. 8(5), 544-549.
11J.D. Sands, N. Wongyao (2018). Negative differential resistance and steady state multiplicity in solid oxide fuel cells. Journal of Electroanalytical Chemistry. 812(2018), 59-67.
12Kanokporn Noy Rithidech, Paiboon Reungpatthanaphong, Montree Tungjai, Witawat Jangiam, Louise Honikel, Elbert B. Whorton (2018). Persistent depletion of plasma gelsolin (pGSN) after expsure of mice to heavy silicon ions. Life Sciences in Space Research. 170(2018), 83-90.
13karittha Im-orb, Nuttawut Visitdumrongkul, Dang Saebea (2018). Flowsheet-based model and exergy analysis of solid oxide electrolysis cells for clean hydrogen production. Journal of Cleaner Prduction. 170(2018), 1-13.
14Zhorachaid Thanawarothon, Abdelrahman Elmikaty, Christophe Bouvet, & Laurent Mezeix (2018). NONCIRCULAR CFRP BICYCLE'S CHAINRING, PART II: FINITE ELEMENT ANALYSIS. Composites: Mechanics, Computations: An International Journal. 9(3), 207-222.
15Zhorachaid Thanawarothon, Paripat Pairat, Christophe Bouvet, & Laurent Mezeix (2018). NONCIRCULAR CFRP BICYCLE'S CHAINRING, PART I: STATIC AND LOW-VELOCITY IMPACT ANALYSIS. Composites: Mechanics, Computations, Applications: An International Journal. 9(3), 189-205.
16Neeranuch Punmalee, Lek Wantha, Adrian E. Flood (2018). Antisolvent Crystallization of Polymorphs of L-histidine. Chemical Engineering and Technology. 41(6), 1132-1138.
17jaroon Rungamornrat, Thai Binh Nguyen, Vichet Chan Pich, Weeraporn Phongtinnaboot, Anil C. Wijeyewickrema (2018). Generalized T-stress solutions for penny-shaped cracks in transversely isotropic piezoelectric media. Engineering Fracture Mechanics. 192(2018), 225-241.
18Siriprapha Jangkorn, Jititma Charoenpanich, and Tongchai Sriwiriyarat (2018). Comparative Study of Enterobacter aerogenes and Mixed-Culture Bacteria for Acrylamide Biodegradation in Sequencing Batch Rector Wastewater-Treatment Systems. Journal of Environmental Engineering. 144(3), 04017112-1-10.
19Chaiyanunt Rattanashotinunt, Weerachart Tangchirapar, Chai Jaturapitakkul, Tieng Cheewaket, Prinya Chindaprasirt (2018). Investigation on the strength, chloride migration, water permeability of eco-friendly concretes from industrial by-product materials. Journal of Cleaner Production. 172(2018), 1691-1698.
20Chinnawut Pipatpanukul, Sasaki Takeya, Akira Baba, Ratthasart Amarit, Armote Somboonkaew, Boonsong Sutapun, Pimpun Kitpoka, Mongkol kunakorn, Toemsak Srikhirin (2018). Rh blood phenotyping ( D, E, e, C, c) microarrays using multichannel surface plasmon resonance imaging. Biosensors and Bioelectronics. 102, 267-275.
21Prathak Jienkulsawad, Dang Saebea, Yaneeporn Patcharavorachot, Soorathep Kheawhom, Amornchai Arpornwichanop (2018). Analysis of a solid oxide fuel cell and a molten carbonate fuel cell integrated system with different configurations. ScienceDirect. 43(2), 932-941.
22Dang Saebea, Suthida Authayanun, Yaneeporn Patcharavorachot, Narissara Chatrattanawet, Amornchai Arpornwichanop (2018). Electrochemical performance assessment of low-temperature solid oxide fuel cell with YSZ-based and SDC-based electrolytes. ScienceDirect. 43(2), 921-931.
23Montana Rangsiyopas, Thierry Ruiz (2018). Modelling of the Shape effect on the drying shrinkage of wet granular materials. Chemical Engineering Research and Design. 132, 295-302.
24Narissara Chatrattanawet, Dang Saebea, Suthida Authayanun, Amornchai Arpornwichanop, Yaneeporn Patcharavorachot (2018). Performance and environmental study of a biogas-fuelled solid oxide fuel cell with different reforming approaches. Energy. 146, 131-140.
25Ping Zhang, Nopphon Weeranoppanant, Dale A. Thomas, Kohei Tahara, Torsten Stelzer, Mary Grace Russell, Marcus O'Mahony, Allan S. Myerson, Hongkou Lin, Liam P. Kelly, Klavs F. Jensen, Timothy F. Jamiso (2018). Advanced Continuous Flow Plow Platform for On-Demand Pharmaceutical Manufacturing. Chemistry: A European Joumal. 24(11), 2776-2784.
26Lek Wantha, Neeranuch Punmalee, Wanida Sawaddiphol, Adrian E. Flood (2018). Effect of ethanol on crystallization of the polymorphs of L-histidine. Journal of Crystal Growth. 490, 65-70.
27Unchalee Suwanmanee, Dang Saeber, Viktor Hacker, Suttichai Assabumrungrat, Amornchai Arprnwichanop, Suthida Authayanun (2018). Conceptual design and life cycle assessment of decentralized power generation by HT-PEMFC system with sorption enhanced water gas shift loop. Energy Conversion and Management. 171, 20-30.
28Keonakhone Khounvilay, Berta Nogueiro Estevinho, Fernando Alberto Rocha, Jose Maria Oliveira, Antonio Vicente and Wancheng Sittikijyothin (2018). Microencapsulation of Citronella Oil with Carbozymethylated Tamarind Gum. Walailak Journal. 15(7), 515-527.
29Chinnawut Pipatpanukul, Chanwit Kataphinniham, Thidarat Wangkam, Boonsong Sutapun, Pimpun Kitpoka, Mongkol Kumakorn, Toemsak Srikhirin (2018). Polymethyl methacrylate (PMMA) point of care for ABO-Rh(D) blood typing. Sensors and Actuators B: Chemical. 273, 703-709.
30Santi Phosri, Nisachon Jangpromma, Leng Chee Chang, Ghee T. Tan, Supkit Wongwiwatthananukit, Surachai Maijaroen, Preeyanan Anwised, Wisarut Payoungkiattikun, and Sompong Klaynongsruang (2018). Siamese Crocodile White Blood Cell Extract Inhibits Cell Proliferation and Promotes Autophagy in Multiple Cancer Cell Lines. Journal of Microbiology and Biothechnology. 28(6), 1007-1021.
31Jiraporn Lueangsakulthai, Santi Phosri, Tinnakom Theansungnoen, Nisachon Jangpromma, Theeranan Temsiripong, John E. Mckendrick, Watcharee Khunkitti, Sompong Klayongsruang (2018). Novel antioxidant and anti-inflammatory peptides from the Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) hemoglobin hydrolysate. Biotechnology and Applied Biochemistry. 65(3), 455-499.
32Jantana Panyavaraporn, Paramate Horkaew (2018). Classification of Alzheimer's Disease in PET Scans using MFCC and SVM. International Journal on Advance Science Engineering Information Technology, 1-5.
33Romsam Madmanang, Zhen He and Togchai Sriwiriyarat (2018). Respirometic actvities of unacclimatized Enterobacter aerogenes and mized culture bacteria in sequencing batch reactor systems in response to acrylamide and its biodegradation products. RSC Advances. 8(61), 34911-34920.
34kampanart Huanbutta, Wancheng Sittikijyothin (2018). Use of seed gums from Tamarindus indica and Cassia fistula as controlled-release. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2018(13), 398-408.
35K. Wongtimnoi, J.-Y. Cavaille, J.-M. Chenal, B. Guiffard, A. Bogner, L. Seveyrat (2018). Thickness-dependent microstructural and electromechanical properties in polyurethane films obtained by polymer solution casting. Journal of Applied Polymer Science. 135, 1-8.
36Chanyut Kalakan and Louis H. Motz, M.ASCE (2018). Saltwater Intrusion and Recirculation of Seawater in Isotropic and Anisotropic Coastal Aquifers. Journal of Hydrologic Engineering. 23(11), 1-10.
37Pollawat Charoeythornkhajhornchai and Anongnat Somwangthanaroj (2018). Synthesis of Graphene Oxide Grafted with Epoxidized Natural Rubber via Aminosilane Linkage. Materials Science Forum. 940, 28-34.
38Witawat Jangiam, Chatchanok Udomtanakunchai, Paiboon Reungptthanaphong, Montree Tungjai, Louise Honikel, Chris R. Gordon, and Kanokporn Noy Rithidech (2018). Late Effects of Low-Dose Radiation on the Bone Marrow, Lung, and Testis Collected From the Same Exposed BALB/cJ Mice. Dose-Response. 16(4), 1-13.
39Puttha Jeenkour (2018). Experimental study of a web slipping on rollers with holes under considering air temperature. Tribology Online. 13(6), 327-333.
40Mattana Santasnachok, Ekkachai Sutheerasak, Wirogana Ruengphrathuengsuka and Charoen Chinwanitcharoen (2018). Performance Analysis of a Diesel-Engine Generator Using Ethyl Ester Synthesized from Anhydrous Ethanol and NaOH. International journal of Electrical and Electronic Engineering & Telecommunications, 2018 Doi: 10.18178/ijeetc: 180306, 1-5.
41Suphmonin Buama ,Anan Junsukhon, Pailin Ngaotrwiwat, Pramoch Rangsunvigit (2017). Validation of energy storage of TiO2,-NiO/TiO2 film by electrochemical process and photocatalytic activity. Chemical Engineering Journal. 309, 866-872.
42Worachest Pirompugd and Somchai Wongwises (2017). Actual Dry-bulb Temperature and Equivalent Dry-bulb Temperature Methods for Wavy Fin-and-Tube Heat Exchangers with Dehumidification. International Journal of Heat and Mass Transfer. 106, 675-685.
43Laurent Mezeix, Simon Dols, Christophe Bouvet, Bruno Castanie, Jean-Paul Giavarini and Natthawat Hongkarnjanakul (2017). Experimental analysis of impact and post-impact behaviour of inserts in Carbon sandwich structures. Journal of Sandwich Structures and Materials, DOI: 10.177/1099636216687582, 1-19.
44wachira Daosud, Jedsada Thampasato, and Paisan Kittisupakorn (2017). Neural Network Based Modeling and Control for a Batch Heating/ Cooling Evapoative Crystallization Process. ENGINEERING JOURNAL. 21(1), 127-144.
45M. Fiorina, A. Seman, B. Castanie, K.M. Ali, C. Schwob, L. Mezeix (2017). Spring-in Prediction for Carboon/Epoxy Aerospace Composite Structure. Composite Structures. 168(2017), 739-745.
46Suthida Authayanun, Deng Saebea, Yaneeporn Patcharavorachot, Suttichai Assabumrungrat, Amornchai Arpornwichanop (2017). Optimal Design of Different Reforming Processes of the Actual Composition of Bio-oil for High-temperature PEMFC Systems. International Journal of Hydrogen Energy. 42, 1977-1988.
47Teeranun Nakyai, Suthida Authayanun, Yaneeporn Patcharavorachot, Amornchai Arpornwichanop, Suttichai Assabumrungrat, Dang Saebea (2017). Exergoeconomics of hydrogen production from biomss air-steam gasification with methane co-feeding. Energy Conversion and Mangement. 140, 220-239.
48Santiphong Chanthongdee, Wancheng Sittikijyothin (2017). Preparation of Hard Capsule Shell from Seed Gum of Cassia fisula. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 56, 1819-1824.
49Dang Saebea, Loredana Magistri, Aristide Massardo, Amornchai Arpornwichanop (2017). Cycle analysis of solid oxide fuel cell-gas turbine hybrid systems integrated ethnol steam reformer: Energy management. Energy. 127((2017)), 743-755.
50kampanart Huanbutta, Wancheng Sittikijyothin (2017). Development and characterization of seed gums from Tamarindus indica and Cassia fistula as disintegrating agent for fast disintegrating Thai cordial tablet. ASIAN JOURNAL PHARMACEUTICAL SCIENCES. 12, 370-377.
51Yi Shen, t, Nopphon Weeranoppanant, Lisi Xie, Yue Chen, Marcella R. Lusardi, Joseph Imbrogno, Moungi G. Bawendi and Klavs F. Jensen (2017). Multistage extraction platform for highly efficient and fully continuous purification of nanoparticlest. Nanoscale, DOI: 10.1039/c7nr01826f. 9(23), 7703-7707.
52Dang Saebea, Yaneeporn Pactcharavorachot, Viktor Hacker, Sutthichai Assabumrugrat, Amornchai Arpornwichanop, Suthida Authayanun, (2017). Analysis of Unbalanced Pressure PEM Electrolyzer for High Pressure Hydrogen Prodution. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, ISBN 978-88-95608-48-8, ISSN 2283-9216. 57, 1615-1620.
53Wachilakorn Sanawung, Tieng Cheewaket, Weerachart Tangchirapat, and Chai Jaturapitakkul (2017). Influence of Palm oil Fuel Ash and W/B Ratios on Compressive Strength, Water Permeability, and Chloride Resistance of Concrete. Hindawi Advances in Materials Science and Engineering. 2017, 8.
54Wilasinee Wisaijorn, Yingyot Poo-arporn, Pablo Marin, Salvador Ordonez, Sttichai Assabumrungrat, Piyasan Praserthdam, Dang Saebea, Soipatta Soisuwan (2017). Reduction of carbon dioxide via catalytic hydrogenation over copper-based catalysts modified by oyster shell-derived calcium oxide. Journal of Environmental Chemical Engineering. 5(4), 3115-3121.
55Dang Saebea, Suthida Authayanun, Yaneeporn Pactcharavorachot, Soipatta Soisuwan, Suttichai Assabumrungrat, Amornchai Arpornwichanop (2017). Performance Analysis of Solid-oxide Electrolysis Cells for Syngas Production by H2O/CO2 Co-electrolysis. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 57, 1627-1632.
56Tanes Sangpraserdsuk, Manisara Phiriyawirut, Pailin Ngaotrakanwiwat, and Jantuphorn Wootthikanokkhan (2017). Mechanical, optical, and photochromic properties of polycarbonate composites reinforced with nano-tungsten trioxide particles. Journal of Reinforced Plastics and Composites. 36, 1168-1182.
57Thanaphorn Detchusananard, Pimporn Ponpesh, Dang Saebea, Suthida Authayanum, Amornchai Arpornwichanop (2017). Modeling and Analysis of Sorption Enhanced Chemical Looping Biomass Gasification. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 57, 103-108.
58Tongchai Sriwiriyarat, Rapeepan Wongvian and Sinchai Kuhakaew (2017). Selection of Coagulant with Considertion of Sludge Characteristics for Treatment of Industrial Wastewater Containing High Strength Mixed Surfactants. Chiang Mai J. Sci. 2017. 44(4), 1654-1668.
59Settakorn Upasen, Teerawat Nongpromma, Sirisak Trikamol (2017). Effect of Solvents on Synthesis and Characterization of Cobalt Oxide (Co3O4) Nanoparticles. International Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering. 101(2017), 84-90.
60Jurarut Minmunin, Paiboon Limpitipanich, Anucha Promwungkwa (2017). Delignification of Bana Grass Using Sodium hydroxid and Ozone. Waste Biomass Valor, 7.
61Lu Yang, Nopphon Weeranoppanant, and Klavs F. Jensen (2017). Characterization and Modeling of the Operating Curves of Membrane Microsepators. Industrial & Engineering Chemistry Research. 56(42), 12184-12191.
62Wachira Daosud, Mohd A. Hussain, Paisan Kittisupakorn (2017). EKF-NN based Hybrid Estimator for Ethylene Polymerization Process. Computer Aided Chemical Engineering. 40, 1459-1464.
63Paisan Kittisupakorn, Preeya Somsong, Mohd Azlan Hussain and Wachira Daosud (2017). ่Improving of Crystal Size Distribution Control Based on Neural Network-Based Hybrid Model for Purified Terephthalic Acid Batch Crystallizer. Engineering Journal. 21, 319-331.
64Jarun Srechi, Sutat Leelataviwat, Arnon Wongkaew and Panitan Lukkunaprasit (2017). Experimental and analytical evaluation of a low-cost seismic retrofitting method for masonry-infilled non-ductile RC frames. Earthquakes and Structures. 12(6), 699-712.
65Piyachat Wattanachai, Benjawan Buasathain, Christian Antonio, Susan Roces (2017). Open Loop Recycling of Recycled Polypropylene for Motorcycle Saddle Application. AJChE2017. 17(2), 60-76.
66Piyachat Wattanachai, Benjawan Buasathain, Christian Antonio, Christian Antonio, Susan Roces (2017). Open Loop Recycling of Recycled Polypropylene for Motorcycle Saddle Application. Asean Journal of Chemical Engineering. 17(2), 60-76.
67Dang Saebea, Suthida Authayanun, Yaneeporn Pactcharavorachot, Amornchai Arpornwichanop (2016). Effect of anode-cathode exhaust gas recirculation on energy recuperation in a solid oxide fuel cell-gas turbine hybrid power system. Energy. 94(2016), 218-232.
68Wachirawut Thaithae, Christian Antonio and Piyachat Wattanachai (2016). Properties characterisation of polycarbonate and multiwalled carbon nanotubes composites prepared by solution technique. ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING. 11, 34-50.
69Authayarat, W., Simsiri, P., Jermjerdphol, N., Wongkrai, S. (2016). Designing Factors for Walking Aid Equipment in Thai Older Adults. Malayasian Journal of Public Health Medicine. special Volume 1, 29-35.
70Chanyut Kalakan, Anurak Sriariyawat, Sittichai Naksuksakul, and Thamnoon Rasmeemasmuang (2016). Sensitivity Analysis of Coastal Flooding to Geographical Factors: Numerical Model Study on Idealized Beaches. Engineering Journal. 20(1), 1-15.
71wachira Daosud, Kosit Jariyaboon, Paisan Kittisupakorn and Mohd Azlan Hussain (2016). Neural Network Based Model Predictive Control of Batch Extractive Distllation Process for Improving Purity of Acetone. Engineering Journal. 20(1), 47-59.
72Akkarat Wongkaew, Yunya Zhang, John Meynard M. Tngco, Douglas A. Blom, PremKumar Sivasubramanian, Paul T. Fanson, John R. Regalbuto, John R. Monnier (2016). Characterization and evaluation of Pt-Pd electrocatalysts prepared by electroless deposittion. Applied Catalysis B: Evironmental. 188(2016), 367-375.
73Yimsiri, S., Euaapiwatch, S., Flores, G., Katsumi, T., and Likitlersuang, S. (2016). Effects of water table fluctuation on diesel fuel migration in one-dimensional laboratory study. European Journal of Environmental and Civil Engineering, DOI: 10.1080/19648189.2016.1197158, 1-27.
74Worasit Kanjanakijkasem (2016). Estimation of spatially varying thermal contact resistance from finite element solutions of boundary inverse heat conduction problems split along material interface. Applied Thermal Engineering. 106(2016), 731-742.
75Worasit Kanjanakijkasem, Huhu Wang, Elvis Dominguez-Ontiveros, Yassin A. Hassan (2016). Experimental and CFD studies of the bypass flow in a prismatic core of VHTR using a small-scale model. Progress in Nuclear Energy. 91(2016), 223-235.
76NUTTAPORN JARITKAUN, JATUPHORN WOOTTHIKANOKKHAN, CHANAKARN PIEWNUAN, PAILIN NGAOTRAKANWIWAT, and SIRILUK CHIARAKORN (2016). Inducing Catalytic Activity in the Dark of TiO2/WO3 Mixed Metal Oxides by Using an In Situ Polymerized Semiconductive Polymeric Binder. Synthesis and reactivity in inorganic, metal-organic, and nano-metal chemistry. 46(2016), 1705-1714.
77Thidaporn Chuosavasdi, Boonchai Stitmannaithum, Taweechai Sumranwanich, Warangkana Saengsoy, and Somnuk Tangtermsirikul (2016). Degree of Hydration and Mass Balance Equations for Determination of Mix Proportion of Hardened OPC Concrete. Engineering Journal. 20(2), 211-219.
78S. Hinduja, J. Pattavanitch (2016). Experimental and numerical investigations in electro-chemical milling. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology. 12(2016), 79-89.
79Soipatta Soisuwan, Wilasinee Wisaijorn, Chalida Nimnul. Orawan Maunghimapan, and Piyasan Prasertdam (2016). The Combination of Calcium Oxide and Cu/ZrO2 Catalyst and their Selective Products for CO2 Hydrogenation. Engineering Journal. 20(2), 39-48.
80Juthamas Khueankhancharoen, Aluck Thipayarat, Jureepan Saranak (2016). Optimized microscale detection of amino acid decarboxylase for rapid screening of Salmonella in the selective enrichment step. Food Control. 69, 352-367.
81J. D. Sands, J. Uddin, and D. J. Needham (2016). Current Oscillations in Solid Oxide Fuel Cells Under Weakly Humidified Conditions. Journal of The Electrochemical Society. 163(8), F856-F862.
82kampanart Huanbutta, Tanikan Sangmin and Wancheng Sittikijyothin (2016). Development of Tamarind Seed Gum as Dry Binder in Formulation of Diclofence Sodium Tablets. Walailak Journal of Science and Technology. 13(10), 863-874.
83Lek Vantha (2016). Determination of Nucleation and Growth Mechanisms of the B Polymorph of L-Histidine by Induction Time Measurement. Chemical Engineering & Technology. 39(7), 1289-1294.
84Khueankhancharoen, J. and Thipayarat, A. (2016). Development of selectivelysine Decarboxylase Broth Using Spectrophotometric Assay for Salmonella Screening. International Food Research Journal. 23(4), 1753-1760.
85Sangadkit, W., Saranak, J. and Thipayarat, A. (2016). A novel strategy to differentiate Listeria spp. And other gram-positive foodborne pathogens in the selective enrichment step using modified PALCAM broth. International Food Research Journal. 23(4), 1773-1781.
86John Meynard M. Tengco, Bahareh Alsadat Tavakoli Mehrabadi, Yunya Zhang, Akkarat Wongkaew, John R.Regalbuto, John W. Weidner and John R. Monnier (2016). Synthesis and Electrochemical Evaluation of Carbon Supported Pt-Co Bimetallic Catalysts Prepared by Electroless Deposition and Modified Charge Enhanced Dry Impergnation. Cataktsts. 6(83), 1-19.
87Sumonrat Riyapan, Yunya Zhang, Akkarat Wongkaew, Boontida Pongthwornsakun, John R. Monnier and Joongjai Panpranot (2016). Preparation of Improved Ag-Pd/Tio2 Catalysis Using the Combined Strong Electrostatic Adsorption and Electroless Deposition Methods for the Selective Hydrogenation of Acetylene. Catalysis Science & Technology. 6(14), 5608-5617.
88Lawit Namwong, Suthida Authayanun, Dang Sabea, Yaneeporn Patcharvorachot, Amornchai Arpornwichanop (2016). Modeling and optimization of proton-conducting solid oxide electrolysis cell: Conversion of CO2 into value-added products. Journal of Power Sources. 331, 515-526.
89S. Thiengmag, S. Chuencharoen, N. Thasana, W. Whangsuk, W. Jangiam, S. Monkolsuk, S. Loprasert (2016). Bacterial consortium expressing surface displayed, intra-and extracellular lipases and pseudopyronine B for the degradation of oil. International Journal of Environmental Science and Technology. 13(8), 2067-2078.
90Giancarlo Flores, Takeshi Katsumi, Sitthiphat Eua-Apiwatch, Siatua Lautua and Toru Inui (2016). Migration of different LNAPLs in subsurface under groundwater fluctuating conditions by the simplified image analysis method. Journal of Geo-Engineering Sciences 3 (2015/2016), 15-30, DOI 10.3233/JGS-150033. 3(1), 15-30.
91Kanokpron Noy Rithdech, Witawat Jangiam, Montree Tugjai, Chris Gordon, Louise Honikel and Elbert B. Whorton (2016). Induction of Chronic Inflammation and Altered Levels of DNA Hydroxymethylation in Somatic and Germinal Tissues of CBA/CaJ Mice Exposed to 48Ti lons. Frontiers in Oncology. 6, 1-11.
92Piyachat Wattanachai and Christian Antonio (2016). Comparison of Conventional and Variable Frequency Microwave Curing of SU8 Photoresist: Effects on the Dielectric, Thermal, and Morphological Properties. Engineering Journal. 20(5), 169-186.
93Thanongsak Thepsonthi, Tugrul Ozel (2016). Simulation of serrated chip formation in micro-milling of titanium alloy Ti-6AI-4V using 2D elasto-viscoplastic finite element modling. Production Engineering. 10(6), 575-586.
94Worachest Pirompugd (2016). Helical Capillary Tube Sizing Charts for All Mixture Ratios of R125, R134a and R32. International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration, Vol. 24, No. 4 (2016) 1650022 , 13 pages. 24(4), 1650022-1/13.
95Dang Saebea, Suthida Authayanun, Yaneeporn Pactcharavorachot, Amornchai Arpornwichanop (2016). Performance Evaluation of Low-Temperature solid Oxde Fuel Cells With SDC-Based Electrolyte. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS : ISBN 978-88-95608-42-6, ISSN 2283-9216. 52, 223-228.
96Narissara Chatrattanawet, Thanaphorn Hakhen, Dang Saebea, Amornchai Arpornwichanop (2016). Performance Analysis and Control Structuer Design for Proton Exchange Membrane Fuel Cell. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 52, 997-1002.
97Suthida Authayanun, Thongchat Pornjarungsak, Thanawat Prukpraipadung, Deng Saebea, Amornchai Arpornwichanop, Yaneeporn Patcharavorachot (2016). SOFC Running on Steam Reforming of Biogas: External and Internal Reforming. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 52, 361-366.
98Bantita Ponnikornkit, Chanisara Ngamsalak, Kampanart Huanbutta and Sittikijyothin, W. (2015). Swelling Behaviour of Carboxymethylated Tamarind Gum. Advenced Materials Research. 1060(2015), 137-140.
99Pirompugd, W., Chi-Chuan Wang, Somchai Wongwises (2015). The New Mathematical Models for Plain Fin-and-Tube Heat Exchangers With Dehumidification. Journal of Heat Transfer. 137(3)
100Suthida Authayanun, Deng Saebea, Yaneeporn Patcharavorachot, Amornchai Arpornwichanop (2015). Evaluation of an integrated methane autothermal reforming and high-temperature proton exchange membrane fuel cell system. Energy. 80(2015), 331-339.
101W. Ratananikom, S. Yimsiri, and S. Likitlersuang (2015). Undrained Shear Strength of Very Soft to Medium Stiff Bangkok Clay from Various Laboratory Tests. Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, ISSN 0046-5828. 46(1), 64-75.
102Emma Asnachinda, Chuthanan Khampaeng, Pinpinat Sutthinon, Sutha Khaodhiar (2015). Enhancement of styrene Adsolubilization and Solubilization by Rhamnolipid Biosurfactant-Linker Mixtures onto an Aluminum Oxide Surface. Journal of Surfactants and Detergents. 18(3), 439-444.
103J. Rungamornrat, W. Phongtinnaboot, A. C. Wijeyewickrema (2015). Analysis of cracks in 3D piezoelectric media with various electrical boundary conditions. International Journal of Fracture. 192(2), 133-153.
104Pareecha Rattanasiri, Philip A. Wilson, Alexander B. Phillips (2015). Numerical investigation of a pair of self-propelled AUAs operation in tandem. Ocean Engineering. 100(2015), 126-137.
105Worasit Kanjanakijkasem (2015). A finite element method for prediction of unknown boundary conditions in two-dimensional steady-state heat conduction problems. International Journal of Heat and Mass Transfer. 88(2015), 891-901.
106Lek Wantha, Adrian E. Flood (2015). Growth and Dissolution Kinetics of A and B Polymorphs of L-Histidine. Chemical Engineering and Technology. 38(6), 1022-1028.
107Wissawat Sakulsaknimitr, Supa Wirasate, Kasem pipatpanyanugoon, Pornpen Atorngitjawat (2015). Structure and Thermal Properties of Polyurethanes Synthesized from Cardanol Diol. Journal of Polymers and the Environment. 23(2), 216-226.
108Chawikarn Santasnachok, Winarto Kurniawan, Hirofumi Hinode (2015). The use of synthesized zeolites from power plant rice husk ash removal from zinc mining. Journal of Environmental Chemical Engineering. 3(2015), 2115-2126.
109Witawat Jangiam, Montree Tungjai, & Kanokporn Noy Rithidech (2015). Induction of chronic oxidative stress, chronic inflammation and aberrant patterns of DNA methylation in the liver of titanium-exposed CBA/CaJ mice. International Journal of Radiation Biology. 91(5), 389-398.
110Kanokporn Noy Rithidech, Louise M. Honikel, Paiboon Reungpathanaphong, Montree Tungjai, Witawat Jangiam, Elbert B. Whorton (2015). Late-occurring chromosome aberrations and global DNA methylation in hemtopoietic stem/progenitor cell of CBA/Caj mice exposed to silicon (28 Si) ions. Mutation Research. 781(2015), 22-31.
111Watcharin Dongbang, Worachest Pirompugd (2015) (2015). Experimental study on drying kinetics of anchovy using centrifugal fluidized bed technique. International Journal of Agricultural and Biological Engineering. 8(5), 132-141.
112Prathak Jienkulsawad, Dang Saebea, Yaneeporn Pactcharavorachot, Amornchai Arpornwichanop (2015). Design of the Integrated Solid Oxide Fuel Cell and Molten Carbonate Fuel Cell system to Reduce Carbon Dioxide Emissions. Chemical Engineering Transactions. 43(2015), 2191-2196.
113W. Ratananikom, S. Yimsiri, and S. Likitlersuang (2015). Undrained Shear Strength of Very Soft to Medium Stiff Bangkok Clay from Various Laboratory Tests. Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, ISSN 0046-5828. 46(1), 64-75.
114Piyachat Wattanachai, Christian Antonio, Susan Roces (2015). Comparison of Thermal Properties of PCB Photoresist Films Cured by Different Techniques. Asean Journal of Chemical Engineering (AJChE 2015). 15(2), 20-32.
115K. WONGSIM,1 J. JAMRADLOEDLUK,1 C. LERTSATITTHANAKORN,2,5 S. SIRIAMORNPUN,3 M. RUNGSIYOPAS,4 and S. SOPONRONNARIT2 (2015) (2015). Experimental Performance of a Thermoelectric Heat-Pump Drying System for Drying Herbs.. Journal of ELECTRONIC MATERIALS. 44(6)
116Dia, H. and Boongrapue, N. (2015). Vehicle emission models using Australian fleet data. in Road and Transportation Research Journal. 24(1)
117Rasmeemasmuang, T., Wanich Chuenjai, and Winyu Rattanapitikon, (2014). Wave run-up on sandbag slopes. Maejo International Journal of Science and Technology, Vol. 8(01), pp. 48-57. 8(1), 48-57.
118Paisan Kittisupakorn, Thanutchaporn Charoenniyom, and Daosud W. (2014). Hybrid Neural Network Controller Design For a Batch Reactor to Produce Methyl Methacrylate.. Engineering Journal.. 18(1), 145-162.
119Sittikijyothin, W., Paunyakamonkid, K., and Kannika Paunyakamonkid and Niphon Klamtrakul (2014). Observation of Tamarind Gum Solubility in Aqueous Solution from Turbidity Measurement Technique. Advanced Materials Research. 875-877, 609-612.
120Chutimon Satirapipathkul, Pichet Duangsri, Sittikijyothin, W. (2014). The Synergistic Activity of the Extracts from Mango and Tamarind gum in Cotton Fabric Finishing. Advanced Materials Research, Vols. 875-877, pp 1458-1461, (2013 = Q4). 875-877, 1458-1461.
121Karoon Sukonghong, Boonlong, K., Kim-Leng Goh (2014). Multi-objective genetic algorithms for solving portfolio optimization problems in the electricity market. International Journal of Electrical Power and Energy Systems. 58, 150-159.
122Boonlong, K. (2014). Vibration-Based Damage Detection in Beams by Cooperative Coevolutionary Genetic Algorithm. Advances in Mechanical Engineering. 2014, 1-13.
123Suthida Authayanun, Saebea, D., Yaneeporn Patcharavorachot, Amornchai Arpornwichanop (2014). Effect of different fuel options on performance of high-temperature PEMFC (proton exchange membrane fuel cell) systems. Energy. 68(2014), 989-997.
124Tassanee Tubchareon, Soisuwan, S., Somchai Ratanathammaphan, and Piyasan Praserthdam (2014). Effect of Na Content on the physical Properties of Ba0.5Sr0.5TiO3 Powders. Hindawi Publishing Corporation Advances in Materials Science and Engineering. 2014, 7.
125Boonruam, P., Sutasinee Neramittapapong, Arthit Neramittapapong, Kitirote Wantala (2014). Toluene Degradation by Thermal Catalytic Oxidation over K-OMS-2 Catalysts. Advanced Materials Research. 931-932, 22-26.
126Christian Antonio, Watanachai, P. (2014). Variable Frequency Microwave Curing of SU8 Photoresist Films. Advanced Materials Research. 931-932, 101-105.
127Chindaprasirt, P., Chalee, W. (2014). Effect of sodium hydroxide concentration on chloride penetration and steel corrosion of fly ash-based geopolymer concrete under marine site. Construction and Building Materials. 63, 303-310.
128Tipsaenporm, w., Rungsiyopas, M., and Lertsatitthanakorn, C. (2014). Thermodynamic Analysis of a Compact Thermoelectric Air Conditioner. Journal of Electronic Materials. 43(6), 1804-1808.
129Lertsatitthanakorn, C.,Tipsaenporm, w., Rungsiyopas, M. (2014). Improvement of Cooling Performance of a Thermoelectric Air Cooling System Using a Vapor Chamber Heat Sink. Journal of Electronic Materials. 43(6), 1554-1559.
130Lertsatitthanakorn, C.,Soponronnarit, S., Jamradloedluk, J., Rungsiyopas, M., and Sarachitti, R. (2014). Performance Study of Thermoelectric Solar-Assisted Heat Pump with Reflectors. Journal of Electronic Materials. 43(6), 2040-2046.
131Nirut Boonchu, Anan Lawan, Kamolchanok Thipayarat, Suphakit Pintasiri, Kanjanakijkasem, W., Surasak Kuimalee and Boonrat Lohwongwatana, (2014). Microstructure of gold bulk metallic glass. Advanced Materials Research. 983(2014), 59-62.
132Cheewaket, T., Jaturapitakkul, C., Chalee, W. (2014). Concrete durability presented by acceptable chloride level and chloride diffusion coefficient in concrete 10-year results in marine site. Materials and Structures. 47(9), 1501-1511.
133Suthida Authayanun, Artitaya Patniboon, Saebea, D., Yaneeporn Patcharavorachot, Amorchai Arpronwichanop (2014). Effect of Flow Pattern on Single and Multi-stage High Temperature Proton Exchange Membrane Fuel Cell Stack Performance. Computer Aided Chemical Engineering,. 33, 1471-1476.
134Rattanaphol Mongkholrattanasit, Nattaya punrattanasin, Kamolkan Sriharuksa, Nattanan Sasivatchutikool, Laoong-u-thai, Y., Nattadon Rungruangkitkrai, (2014). Dyeing of silk Fabrics with Garcinia Dulcis (Roxb.) Kurz Bark: Comparison of Fastness Properties and Colour Strength by Padding and Post-Mordanting Technique. Advanced Materials Research. 1010-1012, 503-507.
135Rattanaphol Mongkholrattanasit, Charoon Klaichoi, Thaweporn Tomkom, Laoong-u-thai, Y., Nattadon Rungruangkitkrai, (2014) (2014). Study on Colour Activity of Silk Fabric Dyed with Purple Corn Cob: A Research on Effect of Metal Mordants Concentration Using Post-Mordanting Method. Advanced Materials Research. 1010-1012, 516-519.
136Rattanaphol Mongkholrattanasit, Kongkiat Maha-in, Charoon Klaichoi, Wiphawan Pimklang, Panida Buathong, Sittikijyothin, W., Nattadon Rungruangkitkrai (2014). Colorimetric Study on Silk Dyeing with the Extracted Dye from Longan Leaves Using Pre-Mordanting Technique: A research on Effect of Mordant Concentration. Advanced Materials Research. 1010-1012, 499-502.
137Tubchareon, T., Soisuwan, S., Ratanathammaphan, S, Praserthdam, P. (2014). Effect of carbon-dopant on the optical band gap and photoluminescence properties of (Ba0.5Sr0.5)TiO3 powders synthesized by the sol-gel process. Journal of Luminescence. 145(2014), 919-924.
138Rattanaphol Mongkholrattanasit, Charoon Klaichoi, Junyar Sarnium, Pichitphol Jareonsapyanat, Nuttanan Sasivatchutikool, Pattavanitch, J., Nattadon Rungruangkitkrai (2014). Effect of dye concentration on UV protection property of silk fabric dyed with purple corn cob using pre-mordanting method. Advanced Materials Research. 1010-1012(2014), 508-511.
139Rattanaphol Mongkholrattanasit, Charoon Klaichoi, Monthon Nakpathom, Pattavanitch, J., Nattadon Rungruangkitkrai (2014). Research on Pad-Dry Dyeing and Ultraviolet Protection of Silk Fabric Using Dyes Extracted from Laccifer Lacca Kerr. Advanced Materials Research. 1010-1012(2014), 512-515.
140Piewnuan, C., Wootthikanokkhan, J., Ngaotrakanwiwat, P., Meeyoo, V., Chiarakorn, S. (2014). Preparation of TiO2/(TiO2-V2O5)/polypyrrole nanocomposites and a study on catalytic activities of the hybrid materials under UV/Visible light and in the dark. Superlattices and Microstructures. 75(2014), 105-117.
141Lertsatithanakorn, C., Jamradloedluk, J. and Rungsiyopas, M. (2014). Electricity generation from a solar parabolic concentrator coupled to a thermoelectric module. Energy Procedia. 52(2014), 150-158.
142Lertsatithanakorn, C., Jamradloedluk, J. and Rungsiyopas, M., (2014) (2014). Study of Combined Rice Husk Gasifier Thermoelectric Generator. Energy Procedia 52 (2014), 159-166. 52(2014), 156-166.
143Rattanasiri, Pareecha, Wilson, P.A. and Phillips, A.B. (2014). Numerical investigation of a fleet of towed AUVs. Ocean Engineering. 80(1), 25-35.
144Chonnawee Likkasith, Saebea, D., Amornchai Arpornwichanop, Nirut Piemnernkoom, Yaneeporn Patcharavorachot (2014). Simulation of Hydrogen production with In Situ CO2 Removal Using Aspen Plus. Chemical Engineering Transactions. 39(2014), 415-420.
145Saebea, D., Suthida Authayanun, Yaneeporn Patcharavorachot, Amornchai Arpornwichanop (2014). Enhancement of Hydrogen Production for Steam Reforming of Biogas in Fluidized Bed Membrane Reactor. Chemical Engineering Transactions. 39(2014), 1177-1182.
146Amornchai Arpornwichanop, Unchalee Suwanmanee, Saebea, D., Yaneeporn Patcharaworachot, Suthida Authayanun, (2014). Study on a Proton Exchange Membrane Fuel Cell System Fuelled by a Mixture of Bio-ethanol and Methane. Chemical Engineering Transactions. 39, 1033-1038.
147Xu Zong, Supphasin Thaweesak, Hongyi Xu, Zheng Xing, Jin Zou, Gaoqing (Max) Lu and Lianzhou Wang (2013). A scalable colloidal approach to prepare hematite films for efficient solar water splitting. Phys. Chem. Chem. Phys.
148Chalee, W., Sasakul, T., Suwanmaneechot, P., Jaturapitakkul, C. (2013). Utilization of rice husk-bark ash to improve the corrosion resistance of concrete under 5-year exposure in a marine environment. Cement & Concrete Composites. 37, 47-53.
149Suwasan Sudsaeng, Yimsiri, S., and Suched Likitlersuang (2013). Assessment of Liquid Saturations in Sand by Image Analysis. Applied Mechanics and Materials. 256-259, 494-498.
150Prasopchingchana, U., Pirompugd, W., Laipradit, P., and Boonlong, K. (2013). Numerical Study of Natural Convection of Air in and Inclined Square Enclosure. International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing (IJMMM). 1(2), 131-135.
151Dongbang, W., and Anirut Matthujak (2013). Anchovy drying using infrared radiation. American Journal of Applied Sciences. 10(4), 353-360.
152Lertsatitthanakorn, C., Jamradloedluk, J., and Rungsiyopas, M. (2013). Thermal Modeling of a Hybrid Thermoelectric Solar Collector with a Compound Parabolic Concentrator. Journal of Electronic Materials. 42(7), 2119-2126.
153Lertsatitthanakorn, C., Jamradloedluk, J., Rungsiyopas, M., Therdyothin, A., and Soponronnarit, S. (2013). Performance Analysis of a Thermoelectric Solar Collector Integrated with a Heat Pump. Journal of Electronic Materials. 42(7), 2320-2325.
154Pirompugd, W., Wongwises, S. (2013). Efficiencies for partially wetted spine fins: uniform cross section, conical, concave parabolic, and convex parabolic spines. ASME Journal of Heat Transfer. 135(8), 11.
155Wongkaew, Ak.,Wichai Kongsi, and Pichet Limsuwan (2013). Physical Properties and Selective CO Oxidation of Coprecipitated CuO/CeO2 Catalysts Depending on the CuO in the Samples. Hindawi Publishing Corporation Advances in Materials Science and Engineering,. 2013, 1-8.
156Puttha Jeenkour (2013). A Numerical Study on Air-Entrainment between a Web and a Convex Guide Roller in a Web Transportation Process. Applied Mechanics and Materials. 392, 110-115.
157Rattanaphol Mongkholrattanasit, Nattadon Rungruangkitkrai, Janya Pikul, and Sittikijyothin, W. (2013). Application of Tamarind Gum Thickener for Polyester Disperse Printing. Advanced Materials Research. 821-822(1662-8985), 646-649.
158Kittipong, B. (2013). Multiobjective Optimization of a Vehicle Vibration Model Using the Improved Compressed-Objective Genetic Algorithm with Convergence Detection. Advances in Mechanical Engineering, Vol.2013, 14 pages.. 2013, 14.
159Yaneeporn Patcharavorchot, Sirikarn Tiraset, Saebea, D., Woranee Paengjuntuek and Amornchai Arpornwichanop (2013). Optimization of a Membrane-based Oxidative Coupling of Methane Reactor Using Surface Response Methodology. Chemical Engineering Transaction. 35, 121-126.
160Yimsiri, S., Ratananikom, W., Fumihiko Fukuda and Suched Likitlersuang, (2013), (2013). Undrained strength-deformation characteristics of Bangkok Clay under general stress condition. Geomechanics and Engineering. 5(5), 419-445.
161Tassanee Tubchareon, Soisuwan, S., Somchai Ratanathammaphan (2013). Effect of Na-, K-, Mg-, and Ga dopants in A/B-sites on the optical band gap and photoluminescence behavior of [Ba0.5Sr0.5]TiO3 powders.. Journal of Luminescence. 142(2013), 75-80.
162Slavko Kocijancic & Boonsongsrikul, A. (2013). A survey of student-centred approaches to engineering education - a case study concerning Slovenia and Thailand. World Transactions on Engineering and Technology Education. 11(4), 513-516.
163Laoong-u-thai, Y. and Rattanaphol Mongkholrattanasit, (2013). The Evaluation of Eucalyptus Leaf Extract for Dyeing and Its Antibacterial Properties on Silk and Wool Fabrics". KMITL Science and Technology Journal Vol.13, No. 2, July-December 2013, pp. 76 -81. 13(2), 76-81.
164Sittikijyothin, W. (2013). Extraction, Purification, and Physicochemical Characterization of Seed Galactomannans. KMITL Science and Technology Journal. 13(2), 67-71.
165Rattanasiri, Pareecha, Wilson, P.A. and Phillips, Alexander B. (2013). Numerical investigation of the influence of propeller to the interference drag of twin prolate speroids at various longitudinal offsets and transverse separations. Indian Journal of Geo-Marine Sciences. 42(8), 964-970.
166Khounvilay, K., Sittikijyothin, W. (2012). Rheological behaviour of tamarind seed gum in aqueous solutions. Food Hydrocolloids. 26(2), 334-338.
167Rattapon Somna, Chi Jaturapitakkul, Pokpong Rattanachu and Chalee, W. (2012). Effect of ground bagasse ash on mechanical and durability properties of recycled aggregate concrete. Materials and Design. 36, 597-603.
168Phuong Ngoc Diem Nguyen, Masatoshi Kubouchi, Tetsuya Sakai, Susan A. Roces, Florinda T. Bacani, Yimsiri, P., Raymond R. Tan, (2012). Relationship of mechanical properties and temperature of carbon fiber-reinforced plastics under microwave irradiation. Clean Technologies and Environ Policy DOI 10.1007/s10098-012-0470-9
169Thomas Bielz, Soisuwan S., Frank Girgsdies, Bernhard Klotzer, and Simon Penner (2012). Reduction of Different GeO2 Polymorphs. Journal of Physical Chemistry C. 116(18), 9961 - 9968.
170Sittikijyothin, W. (2012). Effect of galactmannan on the dynamic properties of xyloglucan aqueous solution.. Advance Materials Research. 506, 266-269.
171Sawangkan, K., Sittikijyothin, W., and Satirapipathkul, C. (2012). Natural Polysaccharide-based Films and their Antibacterial Activites. Advance Materials Research. 506, 397-400.
172Tipsaenporm, W., Lertsatitthanakorn, C., Bubphachot, B., Rungsiyopas, M., and Soponronnarit, S. (2012). Improvement of Cooling Performance of a Compact Thermoelectric Air Conditioner Using Direct Evaporative Cooling System. Journal of Electronic Materials, 7.
173Buama, B., Ngaotrakanwiwat, P., and Rangsunvigit, P. (2012). Energy Storage of Ni0/Ti02 Bilayer Films and Its Effectiveness in the Degradation of Acid Orange 7. Advanced Materials Research. 557-559, 2002-2007.
174Lertsatithanakorn, C., Rungsiyopas, M., Therdyothin, A. and Soponronnarit, S. (2012). Performance Study of a Double-Pass Thermoelectric Solar Air Collector with Flat-Plate Reflectors. Journal of Electronic Materials. 41(6), 999-1003.
175Cheewaket, T., Jaturapitakkul, C., Chalee, W. (2012). Initial corrosion presented by chloride threshold penetration of concrete up to 10 year-results under marine site. Construction and Building Materials. 37, 693-698.
176Pattavanitch, J., Hinduja, S. (2012). Machining of turbulated cooling channel holes in turbine blades. CIRP Annals - Manufacturing Technology. 61, 4.
177Adrian E. Flood, Wantha, L. (2012). Population balance modeling of the solution mediated transformation of polymorphs: Limitations and future trends. Journal of Crystal Growth, 6.
178Warapong Krengvirat, Srimala Sreekantan, M.N. Ahmad-Fauzi, Chinwanitcharoen, C., Go Kawamura, Atsunori Matsuda (2012). Control of the structure, morphology and dielectric properties of bismuth titanate ceramics by praseodymium substitution using an intermediate fuel agent-assisted self-combustion synthesis. Journal of Materials Science. 47(9), 4019-4027.
179Warapong Krengvirat, Srimala Sreekantan, Ahmad-Fauzi b. Mohd Noor, Atsunori Matsuda, Chinwanitcharoen, C. (2012). Fuel-free low-temperature self-combustion synthesis and characterization of praseodymium-substituted bismuth titanate ceramics. journal of the ceramic Society of Japan. 120(1398), 58-63.
180Norrarat WATTANAMONGKHOL, Warakorn SRICHAVENGSUP, Pisit VANICHCHANUNT, Robithoh ANNUR, Jun-ichi TAKADA, Lunchakorn WUTTISITTIKULKIJ, (2012). Analysis of Effect of User Misbehaviours on the Reservation-Based MAC Protocols in Wireless Communication Networks. IEICE Trans. Commun.. E95-B(9), 2794-2806.
181Jangkorn,S., Kuhakaew,S., Theantanoo, S., Klinla-or, H., and Sriwiriyarat, T. (2011). Evaluation of reusing alum sludge for the coagulation of industrial wastewater containing mixed anionic surfactants. Journal of Environmental Science. 23(4), 587-594.
182Kuprianov, V., Kaewklum, R., and Chakritthakul, S. (2011). Effects of operating conditions and fuel properties on emission performance and combustion efficiency of a swirling fluidized-bed combustor fired with a biomass fuel. Energy. 36(4), 2038-2048.
183Sarachitti, R., Chotertanorm, C., Lertsatitthanakorn, C., Rungsiyopas, M. (2011). Thermal performance analysis and economic evaluation of roof-integrated solar concrete collector. Energy and Buildings. 43(6), 1403-1408.
184Triratansirichai, K., Dongbang, W., and Pirompugd, W. (2011). Mathematical Modeling of Drying Characteristics of Chilies in a Rotating Fluidized Bed Technique. American Journal of Applied Sciences. 8(10), 979-983.
185Pailin Ngaotrakanwiwat and Vissanu Meeyoo (2011). TiO2-V2O5 nanocomposites as alternative energy storage substances for photocatalysts.. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 12(1), 828-833.
186Yanisa Laoong-u-thai, Baoping Zhao, Amornrat Phongdara, Jinzeng Yang (2011). Molecular characterizations of a Novel Putative DNA Binding Protein LvDBP23 in Marine Shrimp L. vannamei Tissues and Molting Stages. PLoS ONE. 6(5)
187Soisuwan, S., Netiworaruksa, B., Charoendechanukor, C., Tubcharoen, T., Panpranot, J., Praserthdam, P. (2011). Characteristics and catalytic properties of La-modified ZrO2 supported cobalt catalysts in CO hydrogenation. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis. 103(2), 367-378.
188Thomas Bielz, Soipatta Soisuwan, Reinhard Kaindl, Richard Tessadri, Daniel M. Tobbens, Bernhard Klotzer, and Simon Penner (2011). A High-Resolution Diffraction and Spectroscopic Study of the Low-Temperature Phase Transformation of Hexagonal to Tetragonal GeO2 with and without Alkali Hydroxide Promotion. Journal of Physical Chemistry C. 115(19), 9706-9712.
189Rattapon Somna, Chai Jaturapitakkul, Wichian Chalee, Pokpong Rattanachu (2011). Effect of W/B ratio and ground fly ash on properties of recycled aggregate. Journal of Materials in Civil Engineering
190Sittikijyothin, W. (2011). Rheological behaviour of galactomannans solutions from Delonix regia seed. Journal of Science and Technology. 49(1 A), 146-152.
191Kaindl, R., Tobbens, D.M., Penner, S., Bielz, T., Soisuwan, S., klotzer, B. (2011). Quantum mechanical calculations of vibrational spectea of quartz- and rutile-type GeO2. Physics and Chemistry of Minerals. 39(1), 47-55.
192Yimsiri, s. and Soga, K. (2011). Cross-anisotropic elastic parameters of two natural stiff clays. Geotechnique. 61(9), 809-814.
193Jurex Gallo, Josephine Borja, Susan Gallardo, Ngaotrakanwiwat, P., Cris Salim, Hirofumi Hinode (2011). Nanotitania-Activated Carbon with Enhanced Photocatalytic Activity: A Comparison Between Suspended and Immobilized Catalyst for Turquoise Blue Removal. Asean Journal of Chemical Engineering. 11(2), 59-69.
194Jantana Panyavaraporn and Supavadee Aramvith (2011). Error Resilient Framework using One-pass Explicit Flexible Macroblock Ordering Map Generation and Error Concealment for H.264/AVC Wireless Video Communication. Journal of Electronic Imaging. 20(2), 023010- 023022.
195Yimsiri, S. and Kenichi Soga (2011). Effects of soil fabric on behaviors of granular soils: Microscopic modeling. Computers and Geotechnics. 38(7), 861-874.
196chaow Euafua, Pichan Sawangwong, Usavadee Tuntiwaranuruk, and Kurukitkoson, N. (2011). A dynamic thermal comfort enhanced work productivity improvement scheme. Journal of Science, Technology, and Humanities. 9(2), 54-64.
197Pornpen Atorngitjawat, Pipatpanyangoon, K., and Thammarat Aree (2011). Structure and dielectric relaxations of antibacterial sulfonated polystyrene and silver nanocomposites. Polymers for Advanced Technologies(25), 1027-1033.
198Yimsiri, S. and Soga, K. (2010). DEM analysis of soil fabric effects on behaviour of sand. Geotechnique. 60(6), 483-495.
199Kritsada PRASOPCHAICHANA and Oh-Yang KWON (2010). Sensor Fusion by Neural Network and Wavelet Analysis for Drill-Wear Monitoring. JSME Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering. 4(6), 749-760.
200Weesakul, S., Rasmeemasmuang, T., Tasaduak, S. and Thaichareon, C. (2010). Numerical modeling of crenulate bay shapes. Coastal Engineering. 57(2), 184-193.
201W. Pirompugd, C.C. Wang and S. Wongwises (2010). Correlations for wet surface ratio of fin-and-tube heat exchangers. International Journal of Heat and Mass Transfer. 53(1-3), 568-573.
202Pimchuai A, Dutta A. and Basu P. (2010). Torrefaction of agriculture residue to enhance combustible properties. Energy & Fuels. 24(9), 4638-4645.
203Nguyen, P. N. D., Kubouchi, M., Sakai, T., Roces, S. A., Bacani, F. T., and Yimsiri, P. (2010). The Effects of Microwave Irradiation on the Material Characteristics of Unidirectional Carbon Fiber Reinforced Plastics (UD-CRFPs). Journal Materials Science and Technology. 47(1), 28-35.
204Rathana, Y., Roces, S. A., Bacani, F. T., Tan, R. R., Kubouchi, M., and Yimsiri, P. (2010). Microwave-Enhanced Alkali Catalyzed Transesterification of Kenaf Seed Oil. International Journal of Chemical Reactor Engineering,. 8(S5)
205Khounakvilay, K. and Sittikijyothin, W. (2010). Viscoelastic Properties of Galactomannan Solutions. Advanced Materials Research. 99-94, 599-602.
206Chalee, W., Ausapanit, P., and Jaturapitakkul, C. (2010). Utilization of fly ash concrete in marine environment for long term design life analysis. Materials and Design. 31(3), 1242-1249.
207Cheewaket, T., Jaturapitakkul, C., and Chalee, W. (2010). Long term performance of chloride biding capacity in fly ash concrete in a marine environment. Construction and Building Materials. 24(8), 1352-1357.
208Sanawong, C. and Chalee, W. (2010). Water permeability in fly ash-based geopolymer concrete. Journal of Civil Engineering and Architecture. 4(3), 15-19.
209Porametr Arromdec, Vladimir I. Kuprianov, Rachadaporn Kacwklum and Kasama Sirisomboon (2010). Experimental Study on Combustion of Sunflower Shells in a pilot Swirling Fluidized-Bed Combustor. Energy and Fuels. 24(7), 3850-3859.
210Asadullah M, Zhang S, Min ZH, Yimsiri P, Li CZ (2010). Effects of biomass char structure on its gasification reactivity. Bioresource Technology. 101(20), 7935-7943.
211Sittikijyothin W, Sampaio P, Goncalves MP (2010). Microstructure and rheology of beta-lactoglobulin-galactomannan aqueous mixtures. Food Hydrocolloids. 24(8), 726-734.
212Jangiam W, Loprasert S, Smith DR, Tungpradabkul S (2010). Burkholderia pseudomallei RpoS regulates OxyR and the katG-dpsA operon under conditions of oxidative stress. Microbiology and Immunology. 54(7), 389-397.
213Kaewklum, R., Kuprianov, V.I. (2010). Experimental studies on a novel swirling fluidized-bed combustor using an annular spiral air distributor. Fuel. 89(1), 43-52.
214Charinpanitkul, T., Kanjanaprapakul, K., Leelaviwat, N., Kurukitkoson, N., Kim, K.-S. (2010). Effect of arc current on characteristics of nanocarbons prepared by cryogenic arc discharge method. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 16(6), 912-917.
215Kuprianov, V., Kaewklum, R., Sirisomboon, K., Arromdee, P., and Chakritthakul, S. (2010). Combustion and emission characteristics of a swirling fluidized-bed combustor burning moisturized rice husk. Applied Energy. 87(9), 2899-2906.
216Watcharin Dongbang, Worachest Pirompugd and Kittichai Triratanasirichai, (2010). The Drying Kinetics of Chilies using a Rotating Fluidized Bed Technique. American Journal of Applied Sciences. 7(12), 1599-1606.
217Watcharin Dongbang, Worachest Pirompugd and Kittichai Triratanasirichai (2010). The Drying Kinetics of Chilies using a Rotating Fluidized Bed Technique. American Journal of Applied Sciences. 7(12), 1599-1606.
218Asnachinda, E., O’Haver, J. H., Sabatini, D. A., and Khoadhiar, S. (2010). Atomic Force Microscopy and Contact Angle Measurement Studied of Polymerizable Gemini Surfactant Admicelle on Mica. Journal of Applied Polymer Science. 115(2), 1145-1152.
219Asnachinda, E., Khaodhiar, S., and Sabatini, D. A. (2010). Styrene and Phenylethanol Adsolubilization of Polymerizable Gemini Surfactant. Journal of Surfactants and Detergents. 13(2), 143-148.
220Attaphong, C., Asnachinda, E., Charoensaeng, A., Khoadhiar, S., and Sabatini, D. A. (2010). Adsorption and Adsolubilization of Polymerizable Surfactants and Aluminum oxide Molecules and Extended Surfactants. Journal of Colloid and Interface Science. 344(1), 126-131.
221Sriwiriyarat, T. and Jangkorn, S. (2009). Evaluation of Waste Activated Sludge as a Coagulant Aid for the Treatment of Industrial Wastewater Containing Mixed Surfactants. Journal of Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering. 44(5), 507-514.
222W. Pirompugd, C.C. Wang and S. Wongwises (2009). A review on reduction method for heat and mass transfer of fin-and-tube heat exchangers under dehumidifying conditions. International Journal of Heat and Mass Transfer. 52(9-10), 2370-2378.
223Charinpanitkul, T., Poomarin, P., Wongkaew, A., and Kim K-S. (2009). Dependence of zinc aluminate microscopic structure on its synthesis. Journal of Industrial and Engineering Chemistry,
224Chindaprasirt, P., Chalee, W., Jaturapitakkul, C., and Rattanasak, U. (2009). Comparative study on the characteristics of fly ash and bottom ash geopolymers. Waste Management, Vol. 29, No. 2, pp. 539-543. 29(2), 539-543.
225Chalee, W. and Jaturapitakkul, C. (2009). Effects of W/B ratios and fly ash finesses on chloride diffusion coefficient of concrete in marine environment. Materials and Structures, Vol. 42, pp. 505-514. 42, 505-514.
226Chalee, W., Jaturapitakkul, C., and Chindaprasirt, P. (2009). Predicting the chloride penetration of fly ash concrete in seawater. Marine Structures, Vol. 22, pp. 341-353. 22(341-353)
227Nguyen, T. H., Blasa, A. C., Cheng, E. R. S., Bunsa, N., Borja, J., Gallardo, S., Ngaotrakanwiwat, P., and Hinode, H. (2009). Preparation and characterization of nano titania/activated carbon composite by sol-gel method – the effect of activated carbon loading on surface properties and adsorption of toluene. Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, Vol. 47, No. 5A, pp. 292-301
228Thepsonthi, T., Hamdi, M., and Mitsui, K. (2009). Investigation into minimal-cutting-fluid application in high-speed milling of hardened steel using carbide mills. International Journal of Machine Tools & Manufacture. 49, 156-162.
229Kittisupakorn, P., Thitiyasook, P., Hussain, M. A., and Daosud, W. (2009). Neural network besed model predictive control for a steel pickling process. Journal of Process Control. 19, 579-590.
230Santasnachok, M., Abella, L. C., Gaspillo, P.-A. Hinode, H. (2009). The effects of process parameters in the removal of arsenic using treated laterite as adsorbent. Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, Vol. 47, No. 5A, pp. 302-308. 47(5), 302-308.
231Rondet, E., Rungsiyopas, M., Ruiz, T., Delalonde, M., and Desfours, J. P. (2009). Hydrotextural Description of an Unsaturated Humid Granular Media: Application for Kneading, Packing and Drying Operations. KONA Powder and Particle Journal, No. 27, pp. 174-185(27), 174-185.
232Phothisonothai, M. and Nakagawa, M. (2009). A classification method of different motor imagery tasks based on fractal features for brain-machine interface. Journal of Integrative Neuroscience. 8(1), 95-122.
233Asadullah M, Zhang S, Min ZH, Yimsiri P, Li CZ (2009). Importance of Biomass Particle Size in Structural Evolution and Reactivity of Char in Steam Gasification. Industrial & Engineering Chemistry Research. 48(22), 9858-9863.
234Boonamnuayvitaya V, Jutaporn P, Sae-ung S, Jarudilokkul S (2009). Removal of pyrene by colloidal gas aphrons of a biodegradable surfactant. Separation and Purification Technology. 68(3), 411-416.
235Kaewklum R, Kuprianov VI, Douglas PL (2009). Hydrodynamics of air-sand flow in a conical swirling fluidized bed: A comparative study between tangential and axial air entries. Energy Conversion and Management. 50(12), 2999-3006.
236Laoong-U-Thai Y, Zhao BP, Phongdara A , Ako H, Yang JZ (2009). Identifications of SUMO-1 cDNA and Its Expression Patterns in Pacific White Shrimp Litopeanaeus vannamei. International Journal of Biological Science. 5(2), 205-214.
237Dan-Klang P, Leelarasmee E (2009). Transient Simulation of Voltage and Current Distributions within Transmission Lines. IEICE Transactons on Electronics. E92C(4), 522-531.
238Dan-Klang P, Leelarasmee E (2009). Simulation of Voltage and Current Distributions in Transmission Lines Using State Variables and Exponential Approximation. ETRI Journal. 31(1), 42-50.
239Asnachinda, E., Khaodhiar, S., and Sabatini, D. A. (2009). Effect of Ionic Head Group on Admicelle Formation by Polymerizable Surfactants. J Surfactants Deterg. 12, 379-386.
240Sriwiriyarat, T., Pittayakool, K., Fongsatitkul, P., and Chinwetkitvanich, S. (2008). Stability and Capacity Enhancements of Activated Sludge Process by IFAS Technology. Journal of Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering. 43(11), 1318-1324.
241Sriwiriyarat, T., Ungkurarate, W., Fongsatitkul, P., and Chinwetkitvanich, S. (2008). Effects of Dissolved Oxygen on Biological Nitrogen Removal in Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS) Wastewater Treatment Process. Journal of Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering. 43(5), 518-527.
242Pramote Laipradit, Jirawan Tiansuwan, Tanongkiat Kiatsiriroat and Lu Aye (2008). Theoretical Performance Analysis of Heat Pump Water Heaters Using Carbon Dioxide as Refrigerant. International Journal of Energy Research. 32(4), 356-366.
243Jantapremjit, P. and Wilson, P.A. (2008). Control and guidance for homing and docking tasks using autonomous underwater vehicle. The International Journal of Maritime Engineering. 150(A2), 1-12.
244Kritsada PRASOPCHAICHANA and Oh-Yang KWON (2008). Neural Network Analysis of Acoustic Emission Signals for Drill Wear Monitoring. Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing. 28(3), 254-262.
245Rasmeemasmuang, T. and Sasaki, J. (2008). Modeling of mud accumulation and bed characteristics in Tokyo Bay. Coastal Engineering Journal. 50(3), 277-307.
246W. Pirompugd, C.C. Wang and S. Wongwises (2008). Finite circular fin method for wavy fin-and-tube heat exchangers under fully and partially wet surface conditions. International Journal of Heat and Mass Transfer. 51(15-16), 4002-4017.
247Asnachinda, P., Pinkaew, T. and Laman, J. A. (2008). Multiple vehicle axle load identification from continuous bridge bending moment response. Engineering Structures. 30(10), 2800-2817.
248Deepatana A , Valix M (2008). Comparative adsorption isotherms and modeling of nickel and cobalt citrate complexes onto chelating resins. Desalination. 218(1-3), 334-342.
249Deepatana A , Valix M (2008). Steric hindrance effect on adsorption of metal-organic complexes onto aminophosphonate chelating resin. Desalination. 218(1-3), 297-303.
250Sae-Ung S, Boonamnuayvitaya V (2008). One-pot synthesis of organic-inorganic hybrid mesoporous materials for the adsorption of formaldehyde vapor. Environmental Engineering Science. 25(3), 397-406.
251Sae-Ung S, Boonamnuayvitaya V (2008). Direct Synthesis and Characterization of Amine-Functionalized Mesoporous Silica Materials and Their Applications as Formaldehyde Adsorbents. Environmental Engineering Science. 25(10), 1477-1485.
252Kaewklum R, Kuprianov VI (2008). Theoretical and experimental study on hydrodynamic characteristics of fluidization in air-sand conical beds. Chemical Engineering Science. 63(6), 1471-1479.
253Jangiam W, Loprasert S, Tungpradabkul S (2008). Role of Burkholderia pseudomallei RpoS in regulation of catalase activities under hydrogen peroxide induction. ScienceAsia. 34(1), 23-29.
254Kritsada PRASOPCHAICHANA and Oh-Yang KWON (2007). Parametric and Wavelet Analysis of Acoustic Emission Signals for the Identification of Failure Modes in CFRP Composites Using PZT and PVDF Sensors. Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing. 27(6), 520-530.
255W. Pirompugd, C.C. Wang and S. Wongwises (2007). A fully wet and fully dry tiny circular fin method for heat and mass transfer characteristics for plain fin-and-tube heat exchangers under dehumidifying conditions. Journal of Heat Transfer – Transactions of ASME. 129(9), 1256-1267.
256W. Pirompugd, C.C. Wang and S. Wongwises (2007). Heat and mass transfer characteristics for finned tube heat exchangers with humidification. Journal of Thermophysics and Heat Transfer. 21(2), 361-371.
257W. Pirompugd, C.C. Wang and S. Wongwises (2007). Finite circular fin method for heat and mass transfer characteristics for plain fin-and-tube heat exchangers under fully and partially wet surface conditions. International Journal of Heat and Mass Transfer. 50(3-4), 552-565.
258Pinkaew, T. and Asnachinda P. (2007). Experimental study on the identification of dynamic axle loads of moving vehicles from the bending moments of bridges. Engineering Structures. 29(9), 2282-2293.
259C. Jongkunstidchai, C. Fongsamut, K. Kumwachara and W. Surakampontorn (2007). Full-wave rectifiers based on operational transconductance amplifiers. Int. J. Electron. Commun. (AEU). 61, 195-201.
260Yimsiri, P. and Mackley, M. R. (2007). Microstructure and device performance of thin film light emitting polymers. Thin Solid Films, Vol. 55, No. 7-8, pp. 3787-3796. 55(7-8), 3787-3796.
261Nguyen, P. N. D., Roces, S. A., Bacani, F. T., Kubouchi, M., Sakai, T., and Yimsiri, P. (2007). Degradation Behavior of Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP) in Microwave Irradiation. ASEAN Journal of Chemical Engineering (AJChe), Vol. 7, No. 2, pp. 157-164. 7(2), 157-164.
262Sittikijyothin W, Sampaio P, Goncalves MP (2007). Heat-induced gelation of beta-lactoglobulin at varying pH: Effect of tara gum on the rheological and structural properties of the gels. Food Hydrocolloids. 21(7), 1046-1055.
263Chalee W, Teekavanit M, Kiattikomol K, Siripanichgorn A , Jaturapitakkul C (2007). Effect of W/C ratio on covering depth of fly ash concrete in marine environment. Construction and Building Materials. 21(5), 965-971.
264Limmeechokchai B, Suksuntornsiri P (2007). Embedded energy and total greenhouse gas emissions in final consumptions within Thailand. Renewable & Sustainable Energy Reviews. 11(2), 259-281.
265Limmeechokchai B, Suksuntornsiri P (2007). Assessment of cleaner electricity generation technologies for net CO2 mitigation in Thailand. Renewable & Sustainable Energy Reviews. 11(2), 315-330.
266Phongdara A , Laoong-U-Thai Y, Wanna W (2007). Cloning of eIF5A from shrimp Penaeus monodon, a highly expressed protein involved in the survival of WSSV-infected shrimp. Aquaculture. 265(1-4), 16-26.
267Sutheerasak, E and Deerod, S (2006). A Study Performance of Engine Using Diesel Fuel Mixed with Cooking Vegetable Oil. South-East Asia Journal of Engineering. 2549(2), pp.40-47.
268Yimsiri, S. and Soga, K. (2006). DEM Analysis of Soil-Pipeline Interaction in Sand under Lateral and Upward Movements at Deep Embedment. Geotechnical Engineering, SEAGS, Vol. 37, No. 2, pp. 83-94. 37(2), 83-94.
269W. Pirompugd, S. Wongwises and C.C. Wang (2006). Simultaneous heat and mass transfer characteristics for wavy fin-and-tube heat exchangers under dehumidifying conditions. International Journal of Heat and Mass Transfer. 49(1-2), 132-143.
270W. Pirompugd and S. Wongwises (2006). Capillary tube sizing charts for fluorine-based refrigerants. ASHRAE Transactions. 112(2), 680-689.
271N. Kurukitkoson (2006). A novel algorithm to evaluate the Q-factor of the optical links. Journal of Science, Technology and Humanities, January-December 2006. 4(1-2), 3.
272Yimsiri, P. and Mackley, M. R (2006). Spin and dip coating of light-emitting polymer solutions: Matching experiment with modeling. Chemical Engineering Science. 61, 3496-3505.
273Deepatana A , Valix M (2006). Recovery of nickel and cobalt from organic acid complexes: Adsorption mechanisms of metal-organic complexes onto aminophosphonate chelating resin. Journal of Hazardous Materials. 137(2), 925-933.
274Deepatana A , Tang JA, Valix M (2006). Comparative study of chelating ion exchange resins for metal recovery from bioleaching of nickel laterite ores. Minerals Engineering. 19(12), 1280-1289.
275Boonamnuayvitaya V, Tayamanon C, Sae-ung S, Tanthapanichakoon W (2006). Synthesis and characterization of porous media produced by a sol-gel method. Chemical Engineering Science. 61(5), 1686-1691.
276Fongsamut C, Anuntahirunrat K, Kumwachara K, Surakampontorn W (2006). Current-conveyor-based single-element-controlled and current-controlled sinusoidal oscillators. International Journal of Electronics. 93(7), 467-478.
277Maneeratana, K.; Boonlong, K.; and Chaiyaratana, N. (2006). Compressed-objective genetic algorithm. Lecture Notes in Computer Science
278Sriwiriyarat, T., Randall, C.W., and Sen, D. (2005). Computer Program Development for the Design of IFAS Wastewater Treatment Processes. Journal of Environmental Engineering, ASCE. 131(11), 1540-1549.
279Sriwiriyarat, T., and Randall, C.W. (2005). Evaluation of IFAS Wastewater Treatment Processes at High MCRT and Low Temperatures. Journal of Environmental Engineering, ASCE. 131(11), 1550-1556.
280Sriwiriyarat, T., Randall, C.W. (2005). The Performance of IFAS Wastewater Treatment Processes for Biological Phosphorus Removal. Water Research. 39(16), 3873-3884.
281Yimsiri, S., Soga, K., and Chandler, S. G. (2005). Cantilever-type local deformation transducer for local axial strain measurement in triaxial test. Geotechnical Testing Journal, ASTM. 28(5), 445-451.
282W. Pirompugd, S. Wongwises and C.C. Wang (2005). A tube-by-tube reduction method for simultaneous heat and mass transfer characteristics for plain fin-and-tube heat exchangers in dehumidifying conditions. Heat and Mass Transfer. 41(8), 756-765.
283Sittikijyothin W, Torres D, Goncalves MP (2005). Modelling the rheological behaviour of galactomannan aqueous solutions. Carbohydrate Polymers. 59(3), 339-350.
284Boonamnuayvitaya V, Sae-ung S, Tanthapanichakoon W (2005). Preparation of activated carbons from coffee residue for the adsorption of formaldehyde. Separation and Purification Technology. 42(2), 159-168.
285Daosud W, Thitiyasook P, Arpornwichanop A, Kittisupakorn P, Hussain MA (2005). Neural network inverse model-based controller for the control of a steel pickling process. Computers & Chemical Engineering. 29(10), 2110-2119.
286Boonlong, K.; Meneeratana, K.; and Chaiyaratana, N. (2005). Co-operative co-evolutionary genetic algorithms for multi-objective topology design. Computer-Aided Design & Applications
287P. Ngaotrakanwiwat and T. Tatsuma (2004). Optimization of Energy Storage TiO2-WO3 Photocatalysts and Further Modification with Phosphotungstic Acid. J. Electroanal. Chem.. 573, 263-269.
288Y. Takahashi, P. Ngaotrakanwiwat, and T. Tatsuma (2004). Energy Storage TiO2-MoO3 Photocatalysts. Electrochimica Acta. 49, 2025-2029.
289Yimsiri, S., Soga, K., Yoshizaki, K., Dasari, G. R., and O’Rourke, T. D. (2004). Lateral and Upward Soil-Pipeline Interactions in Sand for Deep Embedment Conditions. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE. 130(8), 830-842.
290T. Sumranwanich and S. Tangtermsirikul (2004). A model for predicting time-dependent chloride binding capacity of cement-fly ash cementitious system. Materials and Structures. 37, 387-396.
291N. Kurukitkoson, S.K. Turitsyn, A.S. Kurkov and E.M. Dianov (2004). Multiple Output Wavelength Composite Raman Fibre Converter. Journal of Laser Physics. 14(9), 1.
292J.D. Ania-Castanon, I.O. Nasieva, N. Kurukitkoson, S.K. Turitsyn, C. Borsier and E. Pincemin (2004). Nonlinearity management in hybrid amplification systems. OSA Topical Meeting on Nonlinear Guided Waves and Their Applications
293J.D. Ania-Castanon, I.O. Nasieva, N. Kurukitkoson, S.K. Turitsyn, C. Borsier and E. Pincemin (2004). Nonlinearity management in fiber transmission systems with hybrid amplification. Optics Communication. 233(4-6), 353.
294WonJun Lee, Wiroon Sriborrirux (2004). WonJun, W. Sriborrirux, “Optimizing A Secure Routing Protocol Using ID-Based Cryptography in Wireless Mobile Ad Hoc Networks”, LNCS 3090 (Lecture Note of Computer Science), Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2004) p. 925–934. Lecture Note in Computer Science. LNCS 3090, 925-934.
295J. Khedari, M. Rungsiyopas, R. Sarachitti, J. Hirunlabh (2004). A new type of vented concrete block for zero cooling energy. Building and Environment Journal. 39(10), 1193-1197.
296Goncalves MP, Sittikijyothin W, da Silva MV, Lefebvre J (2004). A study of the effect of locust bean gum on the rheological behaviour and microstructure of a beta-lactoglobulin gel at pH 7. Rheologica Acta. 43(5), 472-481.
297Chinwanitcharoen C, Kanoh S, Yamada T, Hayashi S, Sugano S (2004). Preparation of aqueous dispersible polyurethane: Effect of acetone on the particle size and storage stability of polyurethane emulsion. Journal of Applied Polymer Science. 91(6), 3455-3461.
298Ito K, Nonomura C, Yamashita K, Suzuki T, Chinwanitcharoen C, Yamada T, Ishihara H (2004). Analysis of surface structure with regard to interfacial delamination in polyester films with incompatible polymers. Journal of Applied Polymer Science. 92(2), 1243-1251.
299Kanoh S, Takemura A, Fukuda KI, Chinwanitcharoen C, Motoi M (2004). Coordinate anionic ring-opening polymerization of oxetanes with aluminum benzyl alcoholate bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenolate). Journal of Applied Polymer Science-Part A-Polymer Chemistry. 42(18), 4570-4579.
300Chinwanitcharoen C, Kanoh SE, Yamada T, Tada K, Hayashi S, Sugano S (2004). Preparation and shelf-life stability of aqueous polyurethane dispersion. Macromolecular Symposia. 216, 229-239.
301Boonlong, K.; Chaiyaratana, N.; and Kuntanapreeda, S. (2004). Optimal Control Of A Hysteresis System By Means Of Co-Operative Co-Evolution. International Journal on Computational Intelligence and Applications
302Maneeratana, K.; Boonlong, K.; and Chaiyaratana, N. (2004). Multi-objective optimisation by co-operative co-evolution. Lecture Notes in Computer Science
303Randall, C.W., Cokgor, E., Kisoglu, Z, Punrattanasin, W., Erdal, U., and Sriwiriyarat, T. (2003). The Effects of Diquat Dibromide on Biological Wastewater Treatment Plants. Journal of Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering. 38(10), 2453–2463.
304P. Ngaotrakanwiwat, S. Saitoh, Y. Ohko, T. Tatsuma, and A. Fujishima (2003). Charge-Discharge Behavior of TiO2-WO3 Photocatalysis Systems with Energy Storage Ability. Phys. Chem. Chem. Phys.. 5, 3234-3237.
305P. Ngaotrakanwiwat, S. Saitoh, Y. Ohko, T. Tatsuma, and A. Fujishima (2003). TiO2-Phosphotungstic Acid Photocatalysis Systems with an Energy Storage Ability. J. Electrochem. Soc.. 150, A1405-A1407.
306E.M. Dianov, A.S. Kurkov, O.I. Medvedkov, V.M. Paramonov, O.N. Egorova, N. Kurukitkoson and S.K Turitsyn (2003). Raman Fiber Source For 1.6-1.75 um Spectral Region. Journal of Laser Physics. 13(3), 397.
307T. Tatsuma, S. Saitoh, P. Ngaotrakanwiwat, Y. Ohko, and A. Fujishima (2002). Energy Storage of TiO2-WO3 Photocatalysis Systems in the Gas Phase. Langmuir. 18, 7777-7779.
308Yimsiri, S. and Soga, K. (2002). Application of micromechanics model to study anisotropy of soils at small stains. Soils and Foundations. 42(5), 15-26.
309Yimsiri, S. and Soga, K. (2002). A review of local strain measurement systems for triaxial testing of soils. Geotechnical Engineering, SEAGS. 33(1), 42-52.
310N. Kurukitkoson, S.K. Turitsyn, O.N. Egorova, A.S. Kurkov and E.M. Dianov (2002). Raman fibre laser based on P-doped fibre. Proceeding of the Rank Prize Funds Mini-symposium on Nonlinear Dynamics of Lasers
311W. Pirompak and S. Wongwises (2001). Flow characteristics of pure refrigerants and refrigerant mixtures in adiabatic capillary tubes. Applied Thermal Engineering. 21(8), 845-861.
312N. Kurukitkoson, H. Sugahara, S.K. Turitsyn, O.N. Egorova, A.S. Kurkov, V.M. Paramonov and E.M. Dianov (2001). Optimisation of two-stage Raman converter based on Phosphosilicate core fibre: modelling and experiment. Electronics Letters. 37(21), 1281.
313Yimsiri, S. and Soga, K. (2000). Micromechanics-based stress-strain behaviour of soils at small strains. Geotechnique. 50(5), 559-571.
314S. Wongwises, T. Songnetichaovalit, N. Lokathada, P. Kritsadathikarn, M. Suchatawat, W. Pirompak (2000). A comparison of the flow characteristics of refrigerants flowing through adiabatic capillary tubes. International Communications in Heat and Mass Transfer. 27(5), 611-621.
315J. Niwa, T. Sumranwanich, T. Matsuo (2000). Experimental study to determine the tension-softening curve of concrete. Concrete Library of JSCE(35)
316J. Niwa, T. Sumranwanich, T. Matsuo (1998). Experimental study to determine the tension-softening curve of concrete. Journal of Materials, Concrete Structures and Pavement of JSCE. 41(606)
317Surakampontorn, W., Riewruja, V., Kumwachara, K., Fongsamut, C. (1998). Temperature compensation of translinear current conveyor and OTA. Electronics Letters. 34(8), 707-709.
 
 
Faculty of Engineering, Burapha University
169 Long-hard Bangsaen Rd., Saensook, Muang, Chonburi, 20131
Tel. : +66-3810-2222 ext 3300 Fax. : +66-3874-5806

Designed and Developed By Assoc. Prof. Dr. Tongchai Sriwiriyarat
Copyright © 2010-2021 All rights reserved.