Quick Links

NRPM @ NRCT
e-Graduate Office
Burapha University
BUU Research Database
Research Promotion Center

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารแนบอื่นๆ ได้ที่ http://www.eppo.go.th **สนใจส่งข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารแนบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559**

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพ) จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ \"เครื่องจักรกล พลังงาน และส่ิงแวดล้อม เพื่อการเกษตร\"สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมประชาสัมพันธ์รายละเอียดกองทุนนิวตันจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม Newton Fund ในวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี (อาจารย์ ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา หมดเขตแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมภายในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

 
Keywords :   Keywords can be Year (BE), any words, or * for all.
ทุนส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1โครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Active packaging เพื่อยืดอายุผลไม้ แหล่งทุน เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์, งบประมาณ 100,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
2โครงการ การป้องกันการกัดกร่อนของอุปกรณ์ควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แสง แหล่งทุน เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์, งบประมาณ 100,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
ทุนวิจัยระดับประเทศ
1โครงการ ชุดโครงการ อุตสาหกรรมดิจิทัล แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หัวหน้าโครงการ รศ. วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์, งบประมาณ 3,188,294 บาท (กำลังดำเนินการ)
2โครงการ การตรวจจับจุดรั่วและอุดตันของโครงข่ายท่อน้ำทิ้งเพื่อประยุกต์ใช้ระบบให้น้ำการเกษตรแบบน้ำน้อย แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หัวหน้าโครงการ อ.ดร. เจษฎา สายใจ, งบประมาณ 250,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
3โครงการ ถังขยะฝาเปิดอัตโนมัติปลอดเชื้อโรคด้วยระบบละอองลอยอนุพันธ์อนุมูลอิสระ แหล่งทุน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ทุนจาก ทปอ.) หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. อาลักษณ์ ทิพยรัตน์, งบประมาณ 1,360,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
4โครงการ ระบบติดตามและตรวจจับด้วยกล้องสำหรับแจ้งเตือนเด็กติดอยู่ภายในยานพาหนะ แหล่งทุน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ทุนจาก ทปอ.) หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. นรรัตน์ วัฒนมงคล, งบประมาณ 680,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
ทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
1โครงการ นวัตกรรมการสกัดพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยาอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานการผลิตทางเภสัชกรรมด้วยระบบบิวเทนภายใต้ความดันสูงร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวด แหล่งทุน ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) วช. หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. อาลักษณ์ ทิพยรัตน์, งบประมาณ 1,825,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
2โครงการ การออกแบบคันดินเพื่อป้องกันการรุกล้ำของน้ำทะเล และน้ำท่วมชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล แหล่งทุน ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) วช. หัวหน้าโครงการ อ.ดร. ชาญยุทธ กาฬกาญจน์, งบประมาณ 490,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
3โครงการ การหาปริมาณมวลรวมหยาบในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วด้วยวิธีทางภาพถ่าย แหล่งทุน ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) วช. หัวหน้าโครงการ อ.ดร. ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์, งบประมาณ 416,300 บาท (กำลังดำเนินการ)
4โครงการ ผลกระทบของจุดต่อระหว่างผนังและโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กต่อพฤติกรรมของผนังอิฐก่อภายใต้แรงด้านข้างในระนาบ แหล่งทุน ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) วช. หัวหน้าโครงการ อ.ดร. จรัญ ศรีชัย, งบประมาณ 243,400 บาท (กำลังดำเนินการ)
5โครงการ สัมประสิทธิ์ของความดันดินที่สภาวะอยู่นิ่งของดินเหนียวกรุงเทพประกอบตัวใหม่ขณะเพิ่มหน่วยแรงประสิทธิผลในแนวดิ่ง แหล่งทุน ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) วช. หัวหน้าโครงการ อ.ดร. ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ, งบประมาณ 420,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนา (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1โครงการ การพัฒนาวิธีการดัดแปลงพื้นผิวกระดาษกรองสำหรับตรึงแอนติบอดีที่จำเพาะต่อหมู่เลือดเพื่อประยุกต์ในการตรวจหมู่เลือดเอบีโอ แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการ อ.ดร. ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล, งบประมาณ 100,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
 
 
Faculty of Engineering, Burapha University
169 Long-hard Bangsaen Rd., Saensook, Muang, Chonburi, 20131
Tel. : +66-3810-2222 ext 3300 Fax. : +66-3874-5806

Designed and Developed By Assoc. Prof. Dr. Tongchai Sriwiriyarat
Copyright © 2010-2020 All rights reserved.