Quick Links

NRPM @ NRCT
e-Graduate Office
Burapha University
BUU Research Database
Research Promotion Center

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารแนบอื่นๆ ได้ที่ http://www.eppo.go.th **สนใจส่งข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารแนบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559**

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพ) จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ \"เครื่องจักรกล พลังงาน และส่ิงแวดล้อม เพื่อการเกษตร\"สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมประชาสัมพันธ์รายละเอียดกองทุนนิวตันจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม Newton Fund ในวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี (อาจารย์ ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา หมดเขตแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมภายในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมงานประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว."

 
Keywords :   Keywords can be Year (BE), any words, or * for all.
ทุนวิจัยระดับประเทศ
1โครงการ การศึกษาทดลองการใช้อิเลคโทรดแบบหมุนในการกัดโลหะด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมี แหล่งทุน ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หัวหน้าโครงการ อ.ดร. จิตติ พัทธวณิช, งบประมาณ 250,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
2โครงการ ต้นแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพผลิตแพลงก์ตอนระดับอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่องเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสำหรับบ่ออนุบาลลูกกุ้ง ลูกปลาและผลิตสารสกัดออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามูลค่าสูง แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. อาลักษณ์ ทิพยรัตน์, งบประมาณ 2,634,500 บาท (กำลังดำเนินการ)
3โครงการ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากน้ำมันตะไคร้หอมที่เคลือบด้วยสารเคลือบจากทัมมารีนกัม แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. หัวหน้าโครงการ รศ.ดร. วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน, งบประมาณ 282,700 บาท (กำลังดำเนินการ)
4โครงการ การปรับปรุงคุณภาพดินตะกอนทะเลที่ถูกขุดลอกจากท่าเรือแหลมฉบังเพื่อประยุกต์ใช้เป็นชั้นวัสดุกันซึมในบ่อฝังกลบขยะ แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หัวหน้าโครงการ อ.ดร. วรรณวรางค์ รัตนานิคม, งบประมาณ 276,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
5โครงการ การทดแทนใบตองด้วยฟิล์มบริโภคได้เพื่อการส่งออกข้าวต้มมัน แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับภาคเอกชน หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. ปิยฉัตร วัฒนชัย, งบประมาณ 2,413,900 บาท (กำลังดำเนินการ)
6โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดบรรจุหลอด แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับภาคเอกชน หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. ปิยฉัตร วัฒนชัย, งบประมาณ 1,206,350 บาท (กำลังดำเนินการ)
ทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
1โครงการ การผลิตคอนกรีตบล็อคชนิดรับน้ำหนักโดยใช้จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าแกลบจากโรงงานโดยตรง แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ รศ.ดร. วิเชียร ชาลี, งบประมาณ 441,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
2โครงการ ความคงทนของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 5 ปี แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ รศ.ดร. วิเชียร ชาลี, งบประมาณ 475,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
3โครงการ การพัฒนาชุดตรวจจับและพิสูจน์เอกลักษณ์ยารูปแบบเม็ดและแคปซูลอัตโนมัติชนิดพกพา (2560A10803019) โครงการย่อยซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อแผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือและระบบฐานข้อมูลสัญณาณภาพดิจิตอลในรูปแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ สำหรับคุณภาพของยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัย แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ อ. ธราธร บุญศรี, งบประมาณ 954,300 บาท (กำลังดำเนินการ)
4โครงการ การศึกษาภาคสนามสภาพอุทกพลศาสตร์วิกฤตสำหรับการปลูกต้นไม้ป่ายเลน แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง, งบประมาณ 546,800 บาท (กำลังดำเนินการ)
5โครงการ การผลิตแหล่งพลังงานสะอาดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ, งบประมาณ 490,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
6โครงการ การประเมินกำลังรับแรงดัดและความเหนียวของข้อต่อคาน-เสาเหล็กประเภท End-Plate ที่ก่อสร้างในประเทศไทยเมื่อรับแรงแผ่นดินไหว แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. อานนท์ วงษ์แก้ว, งบประมาณ 310,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
7โครงการ การประยุกต์ใช้ข้อต่อคาน-เสาเหล็กประเภทลดหน้าตัดคานสำหรับรับแรงแผ่นดินไหวในประเทศไทย: การวิเคราะห์และการทดสอบ แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. อานนท์ วงษ์แก้ว, งบประมาณ 594,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
8โครงการ การศึกษาผลกระทบของออกไซด์ชนิดต่างๆ ในตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดงต่อการเร่งปฏิกิริยาการกำจัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ปริมาณต่ำที่ปะปนในเชื้อเพลิงไฮโดรเจน แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ รศ.ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว, งบประมาณ 400,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
9โครงการ การบำบัดน้ำเสียสีรีแอกทีฟสังเคราะห์โดยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าร่วมกับกระบวนการเฟนตัน แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ อ.ดร. ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา, งบประมาณ 400,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
10โครงการ การสังเคราะห์ Bimetallic Pt/Ni ในรูปแบบ core-shell บนตัวรองรับออกไซด์ เพื่อใช้ในปฏิกิริยาการชิพน้ำ (2560A10802181) แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ รศ.ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว, งบประมาณ 400,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
11โครงการ การซ่อมแซมข้อต่อคาน-เสา คอนกรีตเสริมเหล็กของเสาต้นริมที่ก่อสร้างในประเทศไทยเมื่อรับแรงแผ่นดินไหวด้วยแผ่นไฟเบอร์ใยแก้ว (2560A10802187) แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. อานนท์ วงษ์แก้ว, งบประมาณ 479,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
12โครงการ การประเมินข้อต่ออาคารคาน-เสา คอนกรีตเสริมเหล็กของเสาต้นริมที่ก่อสร้างในประเทศไทยภายใต้แรงแผ่นดินไหว: ระยะที่ 2 (2560A10802186) แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. อานนท์ วงษ์แก้ว, งบประมาณ 509,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
13โครงการ การสังเคราะห์แพลทินัมโคบอลต์บนคาร์บอนในรูปแบบ Core-shell เพื่อใช้ในปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ขั้วแคโทดของเซลเชื้อเพลิงแบบเยื่อเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (2560A10802138) แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ รศ.ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว, งบประมาณ 500,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
14โครงการ ผลกระทบของผนังอิฐก่อต่อสมรรถนะในการต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก: กรณีศึกษาอาคารเรียนในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย แหล่งทุน ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) วช. หัวหน้าโครงการ อ.ดร. จรัล ศรีชัย, งบประมาณ 283,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนา (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1โครงการ การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการผลิตต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมผสมพรุนที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีโลหะผงโดยใช้วัสดุแทนที่รูพรุน แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการ , งบประมาณ 100,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
2โครงการ การออกแบบอุปกรณ์การกดโถสุขภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการ อ.ดร. วรัตถา อุทยารัตน์, งบประมาณ 70,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
3โครงการ การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการผลิตต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมผสมพรุนที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีโลหะผงโดยใช้วัสดุแทนที่รูพรุน แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการ อ.ดร. สุนิสา คำสุข, งบประมาณ 100,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
 
 
Faculty of Engineering, Burapha University
169 Long-hard Bangsaen Rd., Saensook, Muang, Chonburi, 20131
Tel. : +66-3810-2222 ext 3300 Fax. : +66-3874-5806

Designed and Developed By Assoc. Prof. Dr. Tongchai Sriwiriyarat
Copyright © 2010-2019 All rights reserved.