Quick Links

NRPM @ NRCT
e-Graduate Office
Burapha University
BUU Research Database
Research Promotion Center

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารแนบอื่นๆ ได้ที่ http://www.eppo.go.th **สนใจส่งข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารแนบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559**

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพ) จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ \"เครื่องจักรกล พลังงาน และส่ิงแวดล้อม เพื่อการเกษตร\"สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมประชาสัมพันธ์รายละเอียดกองทุนนิวตันจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม Newton Fund ในวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี (อาจารย์ ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา หมดเขตแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมภายในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมงานประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว."

 
Keywords :   Keywords can be Year (BE), any words, or * for all.
ทุนวิจัยระดับประเทศ
1โครงการ การออกแบบระบบสูบน้ำผิวดินพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งอิสระ แหล่งทุน โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ (วท.) ประจำปี 2558 ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ อ.ดร. มัณฑนา รังสิโยภาส, งบประมาณ 250,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
2โครงการ การออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งทุน โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ (วท.) ประจำปี 2558 ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ อ.ดร. ทนงศักดิ์ เทพสนธิ, งบประมาณ 250,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
3โครงการ การพัฒนากลไกและกระบวนการเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำและเกษตรโดยใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูล จังหวัดระยอง แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หัวหน้าโครงการ อ.ดร. ชาญยุทธ กาฬกาญจน์, งบประมาณ 2,497,880 บาท (กำลังดำเนินการ)
ทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
1โครงการ พฤติกรรมคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วยแผ่นไฟเบอร์ลามิเนต : การทดสอบและการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองไฟไนอิลิเมนต์ประเภทแสดงรายละเอียด แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. อานนท์ วงษ์แก้ว, งบประมาณ 305,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
2โครงการ การสังเคราะห์แพลทินัมบนโลหะออกไซด์เพื่อใช้กับขั้วแอโนดของเซลเชื้อเพลิงแบบเยื่อเมมเบรนและแลกเปลี่ยนโปรตอน แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ รศ.ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว, งบประมาณ 631,400 บาท (กำลังดำเนินการ)
3โครงการ การศึกษาเพื่อป้องกันการรุกล้ำของน้ำทะเล และน้ำท่วมชายฝั่งบริเวรพื้นที่ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ อ.ดร. ชาญยุทธ กาฬกาญจน์, งบประมาณ 627,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
4โครงการ การศึกษาผลกระบทของปัจจัยทางอุทกพลศาสตร์ต่อการลดทอนคลื่นในป่าชายเลน แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง, งบประมาณ 586,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
5โครงการ การสังคราะห์แพลทินัมโคบอลต์บนคาร์บอนในรูปแบบ Core-shell เพื่อใช้ในปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ขั้วแคโทดของเซลเชื้อเพลิงแบบเยื่อเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ รศ.ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว, งบประมาณ 710,600 บาท (กำลังดำเนินการ)
6โครงการ การศึกษาผลกระทบของออกไซด์ชนิดต่างๆ ในตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดงต่อการเร่งปฏิกิริยาการกำจัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ปริมาณต่ำที่ปะปนในเชื้อเพลิงไฮโดรเจน แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ รศ.ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว, งบประมาณ 550,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
7โครงการ การประเมินกำลังรับแรงดัดและความเหนียวของข้อต่อคาน-เสาเหล็กประเภท End-Plate ที่ก่อสร้างในประเทศไทยเมื่อรับแรงแผ่นดินไหว แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. อานนท์ วงษ์แก้ว, งบประมาณ 603,900 บาท (กำลังดำเนินการ)
8โครงการ การประยุกต์ใช้ข้อต่อคาน-เสาเหล็กประเภทลดหน้าตัดคานสำหรับรับแรงแผ่นดินไหวในประเทศไทย: การวิเคราะห์และการทดสอบ แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. อานนท์ วงษ์แก้ว, งบประมาณ 316,800 บาท (กำลังดำเนินการ)
9โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพโดยหัวเชื้อจากของเสียตะกอนเลนบ่อกุ้งทะเล แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. ญาณิศา ละอองอุทัย, งบประมาณ 361,900 บาท (กำลังดำเนินการ)
10โครงการ การศึกษาอิทธิพลของแรงเค้นอัดในอดีตที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสียรูปของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบความเครียดในระนาบ แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวหน้าโครงการ อ.ดร. ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ, งบประมาณ 422,500 บาท (กำลังดำเนินการ)
11โครงการ การพัฒนาระบบวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) หัวหน้าโครงการ อ.ดร. เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์, งบประมาณ 441,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนา (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1โครงการ การศึกษาผลกระทบของสัดส่วนไตโคซานในการเคลือบบนใยบวบสำหรับใช้ดูดซับสีย้อมประจุลบ แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการ อ. เชิดพงษ์ สีดาว, งบประมาณ 100,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
2โครงการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดตารางสอนและตารางสอบอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิคการระบายสีกราฟในทฤษฎีกราฟ แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการ อ.ดร. อภิรัฐ ลิ่มมณี, งบประมาณ 70,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
3โครงการ พฤติกรรมการสนองตอบเชิงกลต่อสนามไฟฟ้าของเทอร์โมพลาสติกพอลียูรีเทน แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการ อ.ดร. คมกฤษ วงศ์ทิมน้อย, งบประมาณ 100,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
4โครงการ ชุดชาร์จเจอร์สำหรับแจ้งเตือนระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในรถยนต์เพื่อลดการเสียชีวิต แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการ อ.ดร. เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ, งบประมาณ 100,000 บาท (กำลังดำเนินการ)
 
 
Faculty of Engineering, Burapha University
169 Long-hard Bangsaen Rd., Saensook, Muang, Chonburi, 20131
Tel. : +66-3810-2222 ext 3300 Fax. : +66-3874-5806

Designed and Developed By Assoc. Prof. Dr. Tongchai Sriwiriyarat
Copyright © 2010-2018 All rights reserved.