ขอเชิญบัณฑิต นิสิต และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน ร่วมทำแบบสอบถามเพื่อพัฒนาคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2560

1. แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559
ดังลิ้งแนบ https://goo.gl/RTJkKR หรือ scan QR Code

 

 

 

 

 

 

 

2. แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คณะฯ ปีการศึกษา 2560
ดังลิ้งแนบ https://goo.gl/vUKzDG หรือ scan QR Code

 

 

 

 

 

 

 

3. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะฯ รอบปีการศึกษา 2560 ภาคปลาย (สำหรับนิสิต)ดังลิ้งแนบ https://goo.gl/javXEz หรือ scan QR Code

 

 

 

 

 

 

 

4. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคปลาย)
ดังลิ้งแนบ https://goo.gl/PfEXEy หรือ scan QR Code