คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 อัตรา ระดับปวส.

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 9575 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

และต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้และประสบการณ์ทำงาน

– มีความรู้ ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Word, Excel

– มีทักษะทางภาษาอังกฤษ

ตั้งแต่วันที่ 20  มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๓ อาคารเกษม จาติกวณิช มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 3300, 3311 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 

 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะวิศวฯ ปิดทำการ ในวันที่ 28 มิย 2559 – 1 ก.ค. 2559