ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้ โปรแกรม Solid Edge ขั้นพื้นฐาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด (DTA) จัดอบรมหลักสูตรการใช้
โปรแกรม Solid Edge ขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจ

-ในวันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องบรรยาย M4002 อาคารเกษมฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
-บรรยายโดย ผู้เชียวชาญ จากบริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด (DTA)
-โดยเสียค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน 2000/คน ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
-สามารถกรอกใบสมัครการลงทะเบียน ได้ ที่นี้ Click