คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เลขที่อัตรา 91328 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ดังนี้

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (เลขที่อัตรา 91328)

ลำดับที่ 1 เลขประจำตัวสอบ 015 นางสาว ทิยานันท์  เจือกโว้น

ลำดับสำรอง

ลำดับที่ 1 เลขประจำตัวสอบ ๐๐1 นางสาว ศศิธร  คล่องการ

 

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่เหนือเส้นมารายงานตัวที่งานบุคคล

สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ชั้น 3 มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร. 038 102222 ต่อ 3300, 3311 ภายในวันที่ 15 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ในวันและเวลาปฏิบัติงาน หากพ้นกำหนดแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์

 

หลักฐานที่ผู้รายงานตัวจะต้องนำมาแสดง คลิกรายละเอียดทั้งหมดที่นี่