ประวัติออนไลน์
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ที่อยู่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
อีเมล์ : suramesp(at)buu.ac.th
โฮมเพจ : www.surames.com
งานวิจัยที่สนใจ : Transportation Planning and Policy, Travel Behavior Analysis, Travel Demand Analysis, Travel Demand Management (TDM), Public Transportation Planning
ประวัติการศึกษา :
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2549
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2544
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสำรวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2538
ประสบการณ์ทำงาน :
กรรมการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Researcher/Travel behavior specialist, "Bangkok Taxi: Managing Behaviors of Cabbies and their Customers" Project, Asian Transportation Research Society (ATRANS) and Department of Civil Engineering, King Mongkut's University of Technology Thonburi
Researcher/Travel behavior specialist, "Understanding commuters’ mobility needs and promotion of public transport" Project, Asian Transportation Research Society (ATRANS) and Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานโครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร มหาวิทยาลัยบูรพาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส)
JSPS Research Scientist, School of Civil Engineering, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan
 ดูข้อมูลเพิ่มเติมในฉบับเต็ม
โครงการวิจัย :
แหล่งทุนวิจัยภายในคณะ
2551-2552 - การศึกษาความตั้งใจเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางเพื่อลดการใช้รถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา งบประมาณ 100,000 บาท แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2551-2552 - อิทธิพลของการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีต่อความตั้งใจลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 100,000 บาท แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2551-2552 - ปัจจัยเชิงจิตวิทยา: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล งบประมาณ 100,000 บาท แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2551-2551 - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้เชื่อเพลิงทางเลือกของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครและชลบุรี งบประมาณ 120,000 บาท แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2551-2551 - ความสัมพันธ์ของค่าโมดูลัสคืนตัวของแอสฟัลต์คอนกรีตจากการคำนวณย้อนกลับและจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ งบประมาณ 120,000 บาท แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2549-2550 - การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อการประยุกต์ใช้มาตรการควบคุมความต้องการเดินทางอย่างยั่งยืน งบประมาณ 100,000 บาท แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แหล่งทุนวิจัยภายในคณะ
2555-2556 - โครงการศึกษาการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี (ระยะที่ ๒) งบประมาณ 2,500,000 บาท แหล่งทุน นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ :
วารสารวิชาการระดับชาติ
สมัย โชติสกุล และสุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ (2553). แนวคิดการปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี (Road Improvement Concepts for Encouraging Tourism in Chonburi). โยธาสาร (Civil Engineering Magazine), วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. 22(3), 68-74.
สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ (2553). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ทางออกของการแก้ไขปัญหาขนส่งและจราจรอย่างยั่งยืน (Sufficiency Economy Philosophy: Sustainable Solution for Removing Transportation and Traffic Problems). โยธาสาร (Civil Engineering Magazine). 22(4), 24-32.
สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ (2553). ทฤษฎีพฤติกรรมและการประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางในประเทศไทย (Behavioral Theories and Applications for Travel Behavior Analysis in Thailand). โยธาสาร (Civil Engineering Magazine). 22(5)
สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ (2553). อิทธิพลของมาตรการจัดการความต้องการเดินทางที่มีต่อความตั้งใจเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษามาตรการเชิงบังคับและมาตรการเชิงสนับสนุน. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา. 21(3), 46-55.
สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ (2552). การยอมรับการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร (Acceptability towards Usages of Natural Gas for Vehicles of Private Car Users in Bangkok). วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. 20(3), 43-49.
สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ (2552). การจัดการความสามารถการสัญจร: หลักการ อุปสรรค และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ในกรุงเทพมหานคร (Mobility Management: Principal, Barriers, and Possibility for Applying in Bangkok). โยธาสาร (Civil Engineering Magazine), วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. 21(4), 69-81.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมในฉบับเต็ม
เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, สรวิศ นฤปิติ, ธิษัณย์ พฤทธิพงษ์ (2551). ทฤษฎีทัศนคติและพฤติกรรม: ทางเลือกสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทาง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, โรงแรม จอมเทียน ปาล์ม บีช, พัทยา, 14 - 16 พฤษภาคม 2551
สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, คงสิทธิ์ สุขโรจน์, ชลรักษ์ ขวัญสังข์, เสกสรร สุขบูรณะ, เอกภพ ฤกษะเสน (2551). การประยุกต์ THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR ในการอธิบายความตั้งใจลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของผู้เดินทางในกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช, พัทยา, 14 - 16 พฤษภาคม 2551
Piriyawat, S., Narupiti, S., Rotwannasin, P. (2007). Psychological Factors as Determinants of Road Pricing Acceptability in Bangkok. The 4th National Transport Conference, Chiang Mai, THAILAND, November 23
Piriyawat, S., Narupiti, S., Bowarnkitiwong, S., and Pruttiphong, T. (2006). Travelers’ Satisfaction and Acceptability towards Area Licensing Scheme in Bangkok. The 11th National Convention on Civil Engineering 2006, THAILAND, April 20-22.
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ : March 13, 2011 04:52:02 am

กลับไปก่อนหน้านี้
 
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
Copyright © 2010-2017 All rights reserved.