คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

มีทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัยสำหรับหลักสูตรแบบเต็มเวลา

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

* มีทุนผู้ช่วยสอน