คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

* เปิดทั้งการศึกษาแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา

มีทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัยสำหรับหลักสูตรแบบเต็มเวลา

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

* มีทุนผู้ช่วยสอน