เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 0218/2562 เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

 • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 – 3 มกราคม 2563
 • รอบที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 24 เมษายน 2563
 • รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2563 

รายละเอียดและระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร

 1. เอกสารแนบหมายเลข 1 ปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (**เปิดรับสมัครเฉพาะรอบที่ 3)
 3. เอกสารแนบหมายเลข 3 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0898/2562 เรื่อง มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
 4. แบบฟอร์ม GRD-R หนังสือรับรองการทำงาน (Letter of Recommendation)
 5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เหมาจ่าย
  1. แบบเต็มเวลา เทอมละ 30,000 บาท ภาคฤดูร้อน 10,000 บาท
  2. แบบไม่เต็มเวลา เทอมละ 45,000 บาท ภาคฤดูร้อน 15,000 บาท
หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร

Link : ระบบรับสมัคร https://grd-admission.buu.ac.th

 


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้ (เปิดรับสมัครเฉพาะรอบที่ 3)

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดาวน์โหลด
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ดาวน์โหลด
– สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ดาวน์โหลด
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
– สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ดาวน์โหลด
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดาวน์โหลด
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ดาวน์โหลด
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดาวน์โหลด
– สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ ดาวน์โหลด