เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

มีรายละเอียด ดังนี้

  1. ประกาศการรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
  2. การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  3. หลักเกณฑ์ทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
  4. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (APPLICATION FORM) (Thai/ English)
  5. แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (LETTER OF RECOMMENDATION) (Thai / English)
  6. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เหมาจ่าย
    1. แบบเต็มเวลา เทอมละ 30,000 บาท ภาคฤดูร้อน 10,000 บาท
    2. แบบไม่เต็มเวลา เทอมละ 45,000 บาท ภาคฤดูร้อน 15,000 บาท

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดาวน์โหลด
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ดาวน์โหลด
– สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ดาวน์โหลด
–  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ ดาวน์โหลด
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
– สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ดาวน์โหลด
– สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดาวน์โหลด
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ดาวน์โหลด
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดาวน์โหลด
– สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ ดาวน์โหลด