1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
  2. อาจารย์ ดร.คมกฤษ วงศ์ทิมน้อย
  3. อาจารย์ ดร.สันติ โพธิ์ศรี
  4. อาจารย์ ดร.เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา
  6. อาจารย์ ดร. Laurent Patrick Mezeix-Varagnat
  7. อาจารย์ ดร. Hang Qi
  8. อาจารย์ ดร. พลวัตน์ เจริญขจรชัย
  9. อาจารย์ ดร. ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล