1. อาจารย์ ดร.คมกฤษ วงศ์ทิมน้อย
  2. อาจารย์ ดร. Laurent Patrick Mezeix-Varagnat
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลวัตน์ เจริญขจรชัย
  4. อาจารย์ ดร. ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล
  5. อาจารย์ ดร.วรวุฒิ เมืองรัตน์