1. รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ บุญส่งศรีกุล
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา ปัญญาวราภรณ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล
 6. อาจารย์ บัณฑร จิตต์สุภาพ
 7. อาจารย์ สุรชาติ เหล็กงาม
 8. อาจารย์ ดร.สมเจต ศุภรังสรรค์
 9. อาจารย์ ดร.นางวิศรุดา ศุภรังสรรค์
 10. อาจารย์ ดร.เจษฎา สายใจ
 11. อาจารย์ ธราธร บุญศรี
 12. อาจารย์ ดร.โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ
 13. อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
 14. อาจารย์ ดร.เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร
 15. อาจารย์ ดร.อภิรัฐ ลิ่มมณี
 16. อาจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
 17. อาจารย์ ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์ (หัวหน้าภาควิชา)