1. อาจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์ (หัวหน้าภาควิชา)
 2. รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ บุญส่งศรีกุล
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา ปัญญาวราภรณ์
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา สายใจ
 8. อาจารย์ บัณฑร จิตต์สุภาพ
 9. อาจารย์ สุรชาติ เหล็กงาม
 10. อาจารย์ ดร.สมเจต ศุภรังสรรค์
 11. อาจารย์ ดร.วิศรุดา ศุภรังสรรค์
 12. อาจารย์ ธราธร บุญศรี
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ
 14. อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
 15. อาจารย์ ดร.เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร
 16. อาจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
 17. อาจารย์ ดร.เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ