1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ (หัวหน้าภาควิชา)
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชาลี
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย สำราญวานิช
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ยิ้มศิริ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพร พงศ์ติณบุตร
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวรางค์ รัตนานิคม
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
 13. อาจารย์ ดร.เที่ยง ชีวะเกตุ
 14. อาจารย์ ดร.นพคุณ บุญกระพือ
 15. อาจารย์ ดร.พัทรพงษ์ อาสนจินดา
 16. อาจารย์ ดร.อมรชัย ใจยงค์
 17. อาจารย์ ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์
 18. อาจารย์ ดร.จรัญ ศรีชัย
 19. อาจารย์ ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์
 20. อาจารย์ ดร.ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน
 21. อาจารย์ ดร.รัฐพงศ์ มีสิทธิ์