1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชาลี
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย สำราญวานิช
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ยิ้มศิริ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์
 7. อาจารย์ ดร.เที่ยง ชีวะเกตุ
 8. อาจารย์ ดร.นพคุณ บุญกระพือ
 9. อาจารย์ ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ (หัวหน้าภาควิชา)
 10. อาจารย์ ดร.พัทรพงษ์ อาสนจินดา
 11. อาจารย์ ดร.อมรชัย ใจยงค์
 12. อาจารย์ ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์
 13. อาจารย์ ดร.วีรพร พงศ์ติณบุตร
 14. อาจารย์ ดร.วรรณวรางค์ รัตนานิคม
 15. อาจารย์ ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์
 16. อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ
 17. อาจารย์ ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
 18. อาจารย์ ดร.จรัญ ศรีชัย
 19. อาจารย์ ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์
 20. อาจารย์ ดร.ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน
 21. อาจารย์ เอนก ชมวงษ์