1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ บุญโล่ง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัย ประสพชิงชนะ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธา จีนครัว
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย สุธีรศักดิ์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ดงบัง
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์
 9. อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ (หัวหน้าภาควิชา)
 10. อาจารย์ ดร.วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม
 11. อาจารย์ ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส
 12. อาจารย์ สุพจน์ ศิริเสนาพันธ์
 13. อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์
 14. อาจารย์ ดร.จิตติ พัทธวณิช
 15. อาจารย์ ดร.พัชรี ธีระเอก
 16. อาจารย์ ดร.ปารีชา รัตนศิริ
 17. อาจารย์ ดร.พิศักดิ์ เจิมประยงค์
 18. อาจารย์ อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย