1. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ วงษ์แก้ว
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรา ดาวสุด
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เล็ก วันทา
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
 13. อาจารย์ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ
 14. อาจารย์ ปฏิภาณ บุญรวม
 15. อาจารย์ ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
 16. อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ กันหารี
 17. อาจารย์ ดร.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม
 18. อาจารย์ เชิดพงษ์ สีดาว
 19. อาจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
 20. อาจารย์ ดร.มัทนา สันทัสนะโชค (หัวหน้าภาควิชา)
 21. อาจารย์ ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์
 22. อาจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
 23. อาจารย์ ดร.เอมม่า อาสนจินดา