1. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ วงษ์แก้ว
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรา ดาวสุด
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
 10. อาจารย์ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ (ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา)
 11. อาจารย์ ปฏิภาณ บุญรวม
 12. อาจารย์ ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
 13. อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ กันหารี
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิดพงษ์ สีดาว
 16. อาจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา สันทัสนะโชค
 18. อาจารย์ ดร.ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์
 19. อาจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมม่า อาสนจินดา
 21. อาจารย์ ดร.สันติ โพธิ์ศรี
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา