1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรหาญ ลิลา (หัวหน้าภาควิชา)
 2. รองศาสตราจารย์ จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเสียง จันทาสี
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ประสพชัยชนะ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตถา อุทยารัตน์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤภูวัลย์ จันทรสา
 7. อาจารย์ ชาญชัย พลตรี
 8. อาจารย์ ดร.จักรวาล คุณะดิลก
 9. อาจารย์ ดร.บัญชา อริยะจรรยา
 10. อาจารย์ ดร.โรสมารินทร์ สุขเกษม
 11. อาจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ
 12. อาจารย์ วิศณุ บุญรอด
 13. อาจารย์ อดิศักดิ์ นาวเหนียว
 14. อาจารย์ ดร.สุนิสา คำสุข
 15. อาจารย์ อานนท์ เลิศวงษ์ไพศาล
 16. อาจารย์ ดร.สัญญา ยิ้มศิริ
 17. อาจารย์ ธนาวดี เพชรยศ