ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
(ศาสตราจารย์ ระดับ 11)

รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่)

 

ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ EEC)

 

 

คุณพรพนา รัตนเชษฐ์
(นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์)

กรรมการประเภทรองหัวหน้าส่วนงาน

ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์การ

 

ดร.ทนงศักดิ์  เทพสนธิ
รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และการเงิน
(กรรมการและเลขานุการ)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชาลี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม

 

ดร.สัญชัย เอียดปราบ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

 

กรรมการประเภทหัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเสียง จันทาสี
(หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)

 

(หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี)

ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์
(หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา)

ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์
(หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์
(หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำเต็มเวลาภายในคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์

ดร.วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม

 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสุนันทา อินทเจริญ
(หัวหน้าสำนักงานคณบดี)