ประธานกรรมการ
 • ดร. อาณัติ ดีพัฒนา (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
 • เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล
 • คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม
กรรมการประเภทรองหัวหน้าส่วนงาน
 • ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส กรรมการ  (รองคณบดี)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชาลี   (รองคณบดี)
 • ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์  (รองคณบดี)
 • ดร.ทนงศักดิ์  เทพสนธิ   (รองคณบดี)
กรรมการประเภทหัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เล็ก วันทา (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรหาญ ลีลา (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)
 • ดร.พัทรพงษ์ อาสนจินดา  (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
 • ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
 • ดร.ภัคพงษ์ จันทเปรมจิตต์ (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำเต็มเวลาภายในคณะ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว
 • ดร.วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม
 • ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์
กรรมการและเลขานุการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล (รองคณบดี) กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
 • หัวหน้าสำนักงาน (นางสุนันทา อินทเจริญ)