ประธานกรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ (ศาสตราจารย์ ระดับ 11)
 • รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่)
 • ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ EEC)
 • ดร.ศิรดา จารุตกานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี)
 • คุณพรพนา รัตนเชษฐ์ (นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์)
กรรมการประเภทรองหัวหน้าส่วนงาน
 • ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
 • ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์  (รองคณบดี)
 • ดร.ทนงศักดิ์  เทพสนธิ   (รองคณบดี)  กรรมการและเลขานุการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล
 • ดร.สัญชัย เอียดปราบ
กรรมการประเภทหัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรหาญ ลีลา (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)
 • ดร.มัทนา สันทัสนะโชค หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 • ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 • อาจารย์ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำเต็มเวลาภายในคณะ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
 • ดร.วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม
 • ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 • หัวหน้าสำนักงาน (นางสุนันทา อินทเจริญ)