ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
(ศาสตราจารย์ ระดับ 11)

รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่)

 

ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ EEC)

ดร.ศิรดา จารุตกานนท์
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี)

คุณพรพนา รัตนเชษฐ์
(นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์)

กรรมการประเภทรองหัวหน้าส่วนงาน

ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
(รองคณบดี)

 

ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์
(รองคณบดี)

 

ดร.ทนงศักดิ์  เทพสนธิ
(รองคณบดี)
(กรรมการและเลขานุการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
(รองคณบดี)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล
(รองคณบดี)

ดร.สัญชัย เอียดปราบ
(รองคณบดี)

 

กรรมการประเภทหัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรหาญ ลิลา
(หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)

ดร.มัทนา สันทัสนะโชค
(หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี)

ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์
(หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา)

อาจารย์ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์
(หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์
(หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำเต็มเวลาภายในคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์

ดร.วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม

ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสุนันทา อินทเจริญ
(หัวหน้าสำนักงานคณบดี)