Gear BUU Run, Fun Together 2019

🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♀️ขอเชิญร่วมวิ่งมินิมาราธอน การกุศล ระยะทาง 2.5, 5 และ 10.5 กม วันอาทิตย์ที่ 16 เดือน 6 ปี 62 เวลา 05.09 น กับรายการ Gear Buu Run, Fun Together 2019 โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนสร้าง Innovation Center เปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ช่องทางการสมัครและแจ้งชำระเงิน – www.gearbuurun.com ช่องทางติดตามข่าวสาร – Website = www.gearbuurun.com &#… Read More

คณะวิศวะ เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 14 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB ณ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ทำหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนและอาจารย์ในการออกแบบและขึ้นรูปชิ้นงาน รวมถึงดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ คุณสมบัติ • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า • มีความรู้และทักษะด้านไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/การเขียนโปรแกรม/การเขียนแบบ ด้วยคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่เก… Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลาการเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา ๙๐๓๔๗ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครด้วยตนเอง จึงขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และ กำหนดการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑   คลิกดูรายละเอียด ที่นี่

ขอเชิญบัณฑิต นิสิต และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน ร่วมทำแบบสอบถามเพื่อพัฒนาคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2560

1. แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ดังลิ้งแนบ https://goo.gl/RTJkKR หรือ scan QR Code               2. แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คณะฯ ปีการศึกษา 2560 ดังลิ้งแนบ https://goo.gl/vUKzDG หรือ scan QR Code               3. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะฯ … Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กโหลดไฟล์ PDF

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เลขที่อัตรา 91328 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ดังนี้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (เลขที่อัตรา 91328) ลำดับที่ 1 เลขประจำตัวสอบ 0… Read More

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 โดยมีกำหนดประกาศผลสอบในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นั้น บัดนี้การทดสอบดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลง คณะฯ จึงขอประกาศผลการสอบวัดความรู้ ดังนี้ ผลการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ฯ หลักสูตร ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (กำหนดสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2560)

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดให้มีการจัดการทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์เป็นรายวิชา สำหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารเกษม จาติกวณิช นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ฯ ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ห้องสอบ    

การจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

ด้วยคณะวิศวฯ ได้กำหนดให้มีการจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ตามกำหนดการดังนี้ วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ 21 – 30 เมษายน 2560 ชำระค่าธรรมเนียมขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ ณ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา” สาขาแหลมทอง บางแสน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 386-0-37451-6 (รายวิชาละ 200 บาท) และโปรดรีบยื่นใบคำร้องฯ พร้อมหลักฐานการชำระเงินทางธนาคารที่หน้าเคาท์เตอร์ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันทำการถัดไปหลังช… Read More

แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559

ขอเชิญนิสิตปีสุดท้ายแบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559  goo.gl/XiaVnF