บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนางานด้านนี้ของทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้มแข็ง เป็นประโ… Read More

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านระบบอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านระบบอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นลำดับต่อไป โดยมี พันตำรวจโทกรวัชร์ ปานประภากร พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์… Read More

บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมลงนามในความร่วมมือกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับเทคโนโลยีจรวด เทคโนโลยีสื่อสารดาวเทียมขนาดเล็ก (Cansat) เทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ รวมถึงต่อยอดเทคโนโลยีอื่น ๆ แก่เยาวชนระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป… Read More

พิธีรับมอบหุ่นยนต์ (temi) จาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา และคุณหทัยณัฐ พงศ์ศรีรัตน์ ผู้จัดการบริหารงานขาย ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก ในพิธีรับมอบหุ่นยนต์ (temi) จาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม 2 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น 1 ใน 20… Read More

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง 4455 จำนวน 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย  จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน ๑ อัตรา (เลขที่ตำแหน่ง ๔๔๕๕) ลำดับที่ ๑ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๓   นางสาววาสนา  พูลผล ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่เหนือเส้นมารายงานตัวที่งานบุคคล สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยบูรพา  โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๓๓๐๐, ๓๓๑๑ ภายในวันพุธที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวัน… Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง 4455

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๔๔๕๕ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้ว… Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งหุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวน้ำ ร่วมแสดงในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร. จันทนา ปัญญาวราภรณ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมนิสิตชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำผลงานวิจัย หุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวน้ำ เข้าร่วมแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ หุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวน้ำเป็นการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผ… Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง 1 อัตรา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๔๔๕๕ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติ : ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม ดังประกาศที่แนบ)   ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมายื่นใบสมัคร… Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 91328 จำนวน 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา   ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา (เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๓๒๘) ลำดับที่ ๑ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๓   นางสาวสุณัฐฐา  วิงวอน           ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่เหนือเส้นมารายงานตัวที่งานบุคคล สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยบูรพา  โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๓๓๐๐ ภายในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖… Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๓๒๘ ดังนี้   ลำดับ ที่ เลขประจำตัว สอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ ๑ ๒ ๓ ๐๐๑ ๐๐๒ ๐๐๓ นางสาวพัฐพศิญา  อัมพวานนท์ นายอนุรักษ์  จันทร์แก้ว นางสาวสุณัฐฐา  วิงวอน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนและกำหนดการ ตามข้… Read More