คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ภาค ข. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 91328 สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 19 มีนาคม 2563 สอบคัดเลือก วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563   รายละเอี… Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2563) ระดับปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2563) ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 สอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563   รายละเอียดและคุณสมบัติ คลิกที่นี่ ใบสมัครคัดเลือกพนักงานฯ คลิกที่นี่

ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะมหาวิทยาลัยหลักใน EEC มีพันธกิจในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาพื้นที่สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ ตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ได้มีการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ ในด้านการพัฒนาเสาไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Street Lighting) โดยมีคณะทำงาน Smart Thailand Forum และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประ… Read More

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Engineering)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน ผ่านการศึกษาดูงาน ในการจัดการเรียนหลักการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Engineering) และแนวทางการศึกษาแล… Read More

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และแขกผู้มีเกียรติจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ และทำบุญถวายภัตตาหารเพล และสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเกษม จาติกวณิช เพ… Read More

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท TRIMBLE SOLUTIONS SEA PTE LTD

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท TRIMBLE SOLUTIONS SEA PTE LTD เพื่อร่วมกันพัฒนาทางด้านวิชาการ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน ร่วมกัน โดย ทางบริษัทจะสนับสนุน ซอฟต์แวร์ Tekla Structures ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เชิงโครงสร้างสำหรับ BIM ที่นำไปสร้างได้จริงและสามารถสร้าง รวม จัดการและแชร์แบบจำลอง 3D ที่ใช้หลายวัสดุ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการก่อสร้าง สำหรับการออกแบบ การจัดทำรายละเอียด และการจัดการข้อมูลตั้งแต่การวางแผ… Read More

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะชั้น 6 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาห้องปฏิบัติการและศักยภาพของนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ไอโอที อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว โดยบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จะเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และชุดฝึก ซึ่งกิจกรรมในอนาคตอาจประกอ… Read More

โครงการ .อบรมการเขียนประวัติส่วนตัว (Resume) และวันนั้นพบผู้ปรกกอบการ เพื่อการสมัครงาน (Job Fair) สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ .อบรมการเขียนประวัติส่วนตัว (Resume) และวันนั้นพบผู้ประกอบการเพื่อการสมัครงาน (Job Fair) สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมการเขียนประวัติส่วนตัวสำหรับการสมัครงานที่ถูกต้อง สร้างโอกาสและทางเลือกในการสมัครงานของนิสิต สร้างความเชื่อมั่นในการเข้าสมัครและสัมภาษณ์งาน และผู้ประกอบการภาคอุสาหกรรมสามารถรับนิสิตเข้าทำงานได้ตรงตามความต้องการ โดยกิจกรรมแบ… Read More

คณะกรรมการมูลนิธิ เสนาะ อูนากูล เยี่ยมชม Automation Park

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ ดร. เสนาะ อูนากูล และคณะกรรมการมูลนิธิ เสนาะ อูนากูล ในการเยี่ยมชมสถานที่ตั้ง Automation Park ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมี ดร.ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ และทีมงาน ได้นำเสนอแนวทางการจัดตั้ง Automation Park และนำชมสถานที่ โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และบรรยายสรุปการจัดตั้ง Genomic Center ณ คณ… Read More

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

มหาวิทยาลัยบูรพา หนึ่งในสถาบันการศึกษาจำนวน 10 แห่ง ที่ได้ลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) บริษัทผู้นำทางด้านธุรกิจพลังงานทางเลือก และกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยการลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันวางแผนพัฒนาบุคลากร และจัดเตรียมกำลังคนที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งฐานการผลิต ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยความร่วมมือในครั… Read More