คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สิ่งแวดล้อม) 90233 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่  ๐๔๖ /๒๕๖๔ เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ————————-                                       ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๒๓๓ สังกัด ภาควิชาวิ… Read More

ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และประธานคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศูนย์การเรียนรู้อัตโนมัติ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับ ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และประธานคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คุณหญิงนงนุช อูนากูล คุณดวงแก้ว ไกรตระกูล และอาจารย์อภิเนตร… Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สิ่งแวดล้อม 1 อัตรา 90233

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่  ๐๔๒ /๒๕๖๔ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ————————-   ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๒๓๓ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี … Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เร่งพัฒนาทักษะบุคลากรตามแนวทาง EEC Model

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และการเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี และคณะทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าหารือกับคุณอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บร… Read More

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Engineering) ได้รับรางวัล Top Score on Presentation ในการแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับทีม Best Match นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Engineering) มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัล Top Score on Presentation ในการแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2021 เป็นการแข่งขันด้านระบบสมองกลฝังตัว ระดับประเทศ โดยปีนี้แข่งขันในหัวข้อ ระบบการควบคุมการผลิตอัจฉริยะ เป็นการแข่งขันพัฒนาระบบคัดแยกคุณภาพและนับจำนวนมะนาวโดยใช้ AI ในปีนี้ทีมบูรพา ได้ส่ง 2 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน แบ… Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย สุธีรศักดิ์ ในการได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมภายในงาน CPEEE 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย สุธีรศักดิ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในการได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมภายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2021 11th international Conference on Power, Energy and Electrical Engineering (CPEEE 2021) ณ เมืองชิกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นการนำเสนอผลงานออนไลน์ ในกลุ่มสาขา Mechatronics จากผลงานในหัวข้อ Performance, emission, and wear of a diesel-engine generator op… Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์แปลงไฟ จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์แปลงไฟเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณชลัช กังวานธนวัต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบครั้งนี้ โดยการรับมอบดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยหลังจากพิธีรับมอบเสร็จส… Read More

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ณ EEC Automation Park มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนงาน Factory Automation และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทำหลักสูตรและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างทักษะด้าน Industrial Iot and Security สำหรับผู้ประกอบการ สนับสนุนการทำง… Read More

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563) โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และแขกผู้มีเกียรติจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ และทำบุญถวายภัตตาหารเพล และสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1 … Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๒๓๓ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ คลิกที่นี่ ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมายื่นใบสมัครแทน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน… Read More