ผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง 4455 จำนวน 1 อัตรา

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง 4455 จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์        โดยให้มารายงานตัว ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน หากพันกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ **ต้องเตรียมเอกสารมาวันรายงานตัวให้ครบถ้วนเรียบร้อย สามารถดูรายละเอียดได้ คลิกที่นี่ **

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่ออบรมเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้กับนิสิตก่อนออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อให้นิสิตปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการฝึกงาน การเขียนบันทึกการทำงานประจำวัน และการทำรายงานผลการฝึกงานได้อย่างถูกต้อง ได้มีกิจกรรมบรรยายดังหัวข้อต่อไปนี้ 1. การเตรียมคว… Read More

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562 เว็บไซต์รายละเอียดการรับสมัคร TCAS 2562 รอบที่ 5 (คลิ๊กที่นี่) ระเบียบการรับสมัคร (คลิ๊กที่นี่) เว็ปไซต์รับสมัคร (คลิ๊กที่นี่) สาขาที่เปิดรับสมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 2. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ แนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ งานรับเข้าศึก… Read More

โครงการอบรมฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเครื่องมือ Fablab สำหรับครูแกนนำ รุ่นที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเครื่องมือ Fablab สำหรับครูแกนนำ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) สังกัด ม.บูรพา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติงานจริงให้ครูแกนนำตัวแทนจากโรงเรียน/สถานศึกษาทั้ง 14 แห่ง ในการดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา เตรียมความพร้อมให้กับครูแกนนำ ให้… Read More

พิธีมอบประกาศนียบัตร รางวัลโครงงานวิศวกรรมดีเด่นประจำปี 2562

วันที่ 23 พฤภษาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงงานวิศวกรรมดีเด่น จากโครงการการจัดแสดงโครงงานทางวิศวกรรม ประจำปี 2562 (BUU Engineering Project Day 2019) ณ ห้องคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 09.00 น. ก่อนการมอบประกาศนีบัตรได้มีการกล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่นิสิตผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย สรุปผลรางวัลโครงงานวิศวกรรมดี… Read More

โครงการการจัดแสดงโครงงานทางวิศวกรรม ประจำปี 2562 (BUU Engineering Project Day 2019)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการการจัดแสดงโครงงานทางวิศวกรรม ประจำปี 2562 (BUU Engineering Project Day 2019) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกการนำเสนอผลงานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่มาจากหลายภาคส่วน ทั้งนิสิต นักเรียน และครู ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มาจากหน่วยงานต่… Read MoreRead More

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562   ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th/ รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 7 อาคารศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ติดต่อ 038-102-70… Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ในการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมใน EEC และ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ  

ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.30-17.40 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมตัวและวางแผนชีวิตก่อนเข้าสู่การทำงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกร และการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดี ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านก… Read More