ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 โดยมีกำหนดประกาศผลสอบในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นั้น บัดนี้การทดสอบดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลง คณะฯ จึงขอประกาศผลการสอบวัดความรู้ ดังนี้

ผลการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2