โครงการอบรมฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเครื่องมือ Fablab สำหรับครูแกนนำ รุ่นที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเครื่องมือ Fablab สำหรับครูแกนนำ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) สังกัด ม.บูรพา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติงานจริงให้ครูแกนนำตั Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ในการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมใน EEC และ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ  

ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.30-17.40 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมตัวและวางแผนชีวิตก่อนเข้าสู่การทำงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกร และการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และเป็ Read More