โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC หลักสูตร “อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC หลักสูตร “อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่” และได้เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เร Read More

พิธีมอบโล่เกียรติคุณโครงการของนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562 โครงการ “MMTh Talent Internship Program”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.สัญชัย เอียบปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ นางวธัญญา ลุนชัยภา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณโครงการของนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562 โครงการ “MMTh Talent Internship Program” เวลา 14.30-16.00 น. ณ บริษัท Read More

พิธีมอบประกาศนียบัตร รางวัลโครงงานวิศวกรรมดีเด่นประจำปี 2562

วันที่ 23 พฤภษาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงงานวิศวกรรมดีเด่น จากโครงการการจัดแสดงโครงงานทางวิศวกรรม ประจำปี 2562 (BUU Engineering Project Day 2019) ณ ห้องคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 09.00 น. ก่อนการมอบประกาศนีบัตรได้มีการกล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่นิสิตผู้ไ Read More

ดร.นพพล วีระนพนันท์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล Emerging Investigator 2019 จาก Royal society of chemistry (RSC) ประเทศอังกฤษ

ดร.นพพล วีระนพนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Enabling tools for continuous-flow biphasic liquid–liquid reactionในวารสาร Reaction Chemistry & Engineering ซึ่งเป็นวารสารของ Royal society of chemistry(RSC) ประเทศอังกฤษ โดยทาง Board members ได้คัดเลือกนักวิจัยจำนวน 27 Read More

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลจากงาน Robot Design Camp 2019 ระดับภูมิภาค

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลชนะเลิศ  และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (Robot Design Camp 2019) ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยนายธาวิน สะมะทอง นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 เ Read More

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ กลุ่มคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 และนายวิโรจน์ รมเยศ ประธานคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ ศูนย์ส่งเสริม Read More

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) ของศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) ของศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ หัวข้อ Basic PLC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรให้กับศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดฝึกอบรมด้านระบบอัตโนมัติและ Read More

รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชทาน “เกียรติบัตรโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561” จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจแห่ Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็กทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยบูรพา โดย EEC

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็กทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยี ส่งเสริมการผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในเ Read More

แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559

ขอเชิญนิสิตปีสุดท้ายแบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559  goo.gl/XiaVnF