ประกาศรับสมัครนิสิต ป. ตรี ภาคปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการพิเศษ

คณะวิศกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต ป. ตรี ภาคปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการพิเศษ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (Civil and Infrastructure Engineering) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Engineering) *หลักสูตรนี้เกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิ Read More

ประกาศผลการทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดให้มีการจัดทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เป็นรายวิชา สำหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารเกษม จาติกวณิช นั้น บัดนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการทดสอบความรู้ ฯ ดังนี้ Read More

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ)ประจำปีการศึกษา 2559 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2559) ดาวน์โหลดระเบียบการ ดาวน์โหลดใบสมัคร รายการ วัน / เวลา เวปไซต์ / สถานที่ 1. ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร กรอกใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 24 พฤษภาคม –20 มิถุนายน 2559 http://www.eng.buu.a Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดให้มีการจัดทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เป็นรายวิชา สำหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารเกษม จาติกวณิช นั้น บัดนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณา ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ รา Read More

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตขั้นปริญญาตรีโครงการโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตขั้นปริญญาตรีโครงการโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ที่สำเร็จการศึกษา ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว. ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที Read More

การจัดทดสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นรายวิชา สาหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

ขั้นตอนการดำเนินการขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินการขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ดังนี้ นิสิตเขียนใบคำร้องขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ (คลิกดาวน์โหลดใบคำร้อง และ ปฏิทินการทดสอบวัดความรู้ หรือ www.eng.buu.ac.th) นิสิตชำระเงินค่าธรรมเ Read More

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา

ผลการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นนิสิตขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องจากคณะได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประกาศมหาวิทยาลัย