การจัดทดสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นรายวิชา สาหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

ขั้นตอนการดำเนินการขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินการขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ดังนี้ นิสิตเขียนใบคำร้องขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ (คลิกดาวน์โหลดใบคำร้อง และ ปฏิทินการทดสอบวัดความรู้ หรือ www.eng.buu.ac.th) นิสิตชำระเงินค่าธรรมเ Read More

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา

ผลการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นนิสิตขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องจากคณะได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประกาศมหาวิทยาลัย