พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท TRIMBLE SOLUTIONS SEA PTE LTD

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท TRIMBLE SOLUTIONS SEA PTE LTD เพื่อร่วมกันพัฒนาทางด้านวิชาการ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน ร่วมกัน โดย ทางบริษัทจะสนับสนุน ซอฟต์แวร์ Tekla Structures ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เชิงโครงสร้างสำหรับ BIM ที่นำไปสร้างได้จริงและสามารถสร้าง รวม จัดการและแชร์แบบจำลอง 3D ที่ใช้หลายวัสดุ Read More

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะชั้น 6 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาห้องปฏิบัติการและศักยภาพของนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ไอโอที อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมอง Read More

โครงการ .อบรมการเขียนประวัติส่วนตัว (Resume) และวันนั้นพบผู้ปรกกอบการ เพื่อการสมัครงาน (Job Fair) สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ .อบรมการเขียนประวัติส่วนตัว (Resume) และวันนั้นพบผู้ประกอบการเพื่อการสมัครงาน (Job Fair) สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมการเขียนประวัติส่วนตัวสำหรับการสมัครงานที่ถูกต้อง สร้างโอกาสและทางเลือกในการสมัครงานของนิสิต สร้างความเชื่อมั่นในการเข้าสมั Read More

คณะกรรมการมูลนิธิ เสนาะ อูนากูล เยี่ยมชม Automation Park

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ ดร. เสนาะ อูนากูล และคณะกรรมการมูลนิธิ เสนาะ อูนากูล ในการเยี่ยมชมสถานที่ตั้ง Automation Park ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมี ดร.ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ และทีมงาน ได้นำเสนอแนวทางการจัดตั้ง Automation Park และนำชมสถานที่ โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม คณะ Read More

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

มหาวิทยาลัยบูรพา หนึ่งในสถาบันการศึกษาจำนวน 10 แห่ง ที่ได้ลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) บริษัทผู้นำทางด้านธุรกิจพลังงานทางเลือก และกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยการลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันวางแผนพัฒนาบุคลากร และจัดเตรียมกำลังคนที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันเป็นส่วนสำคั Read More

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมแขนกล DOBOT วันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมแขนกล DOBOT ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาบุคลากรภายใต้ภาคอุตสาหกรรมให้ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผ่านกิจกรรมการควบคุมแขนกล DOBOT เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม Read More

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นให้กับคณาจารย์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าใจกระบวนการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ไปจนถึงการนิเทศงาน Read More

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ภาคตะวันออก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ภาคตะวันออก ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค Read More

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 7 พฤษจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.30-12.00 น. ผศ. ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี คณะผู้บริหาร และ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ในการพบปะเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเกษม จาติกวณิช ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทา Read More

การประชุมหารือการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (Automation Park) ร่วมกับ Mitsubishi Electric Corporation (Factory Automation Systems Group) ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท Mitsubishi Electric Corpora Read More