การนำเสนอผลการวิจัย โครงการประเมินความต้องการกำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 – 12.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานนำเสนอผลการวิจัย โครงการประเมินความต้องการกำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (ระยะที่1) ร่วมกับ ดร.กฤษนั Read More

โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0

Automation Park ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในระหว่างวันที่ 8-9,16-17 และวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข Read More

การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัทแคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัทแคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน“โครงการสหกิจศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ Read More

การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัท Delta Electronics (Thailand) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พัฒนาความร่วมมือกับบริษัท Delta Electronics (Thailand) ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านระบบอัตโนมัติให้แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยบริษัท Delta Electronics (Thailand) ได้ทำการบริจาคชุดฝึกระบบอัตโนมัติ จำนวน 12 ชุด ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นจะมีการจัดฝึกอบรมและลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการต่อไป เชื่อว่าความร่วมมือนี้จะนำมาซึ่ Read More

โครงการแข่งขันกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) รอบที่ 2

ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการการแข่งขันกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) รอบที่ 2 ณ อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความเป Read More

การประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท KSI SOLUTION จำกัด

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 คุณชาย บูรณจิตร์ภิรมย์ ตำแหน่ง CMO บริษัท TKK CORPORATION จำกัด และคุณฉวีวรรณ จิรวุฒินันท์ ตำแหน่ง CEO บริษัท KSI SOLUTION จำกัด บริษัทผู้นำทางด้าน Factory Automation และ System Integrator เข้าพบ ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และ ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ รองคณบดี เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การอบรบและ Read More

โครงการอบรม การใช้งาน PLC หลักสูตร Basic PLC (GX Works 2)

เมื่อวันที่ 2 และ 3 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรม การใช้งาน PLC หลักสูตร Basic PLC (GX Works 2) โดยมีการฝึกปฏิบัติการออกแบบ และเขียนโปรแกรม PLC และฝึกปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GX Works2 วิทยากรโดย คุณศุภจักร คำพันธุ์ และ คุณรัฐวัฒน์ เซมา จากบริษ Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา ร่วมกับ สถาบันการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพนักบินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเกษม จาติกวณิช เวลา 15.30-17.30 น.   พบกับการบรรยายในหัวข้อ ชีวิตและประสบการณ์ของอาชีพนักบิน ทำไมอาชีพนักบินจึงเป็นอาช Read More

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ โรงแรมโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ในหัวข้อต่อไปนี้ 1. วิธีการหาค่าต่ำสุดของตัวเลขเอ็นโทรปีเจนเนอเรชั่นสำหรับครีบตามแนวยาวที่มีโปรไฟล์สี่เหลี่ยม (En Read More

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็น Invited Speaker ในกลุ่ม TSF ในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

  รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ ได้รับเชิญให้เป็น Invited Speaker ในกลุ่ม TSF ในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ซึ่งจัดที่โรงแรมโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562