ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) นั้น บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณ Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) นั้น บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดําเนินการพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบข้ Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิศวกร Read More

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5” (Chem E. Camp 5th)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆสำหรับน้องๆชั้นมัธยมปลาย ที่กำลังสนใจอยากรู้ว่า วิศวกรรมเคมี เป็นอย่างไร เรามีจัดค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย กำหนดการสอบสัมภาษณ์ Read More

ประกาศรับสมัครนิสิต ป. ตรี ภาคปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการพิเศษ

คณะวิศกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต ป. ตรี ภาคปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการพิเศษ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (Civil and Infrastructure Engineering) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Engineering) *หลักสูตรนี้เกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิ Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 อัตรา ระดับปวส.

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 9575 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาช่างก Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ระดับปริญญาตรี

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 1229-2559 สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดการรับสมัคร  คลิกที่นี่ 

ประกาศผลการทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดให้มีการจัดทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เป็นรายวิชา สำหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารเกษม จาติกวณิช นั้น บัดนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการทดสอบความรู้ ฯ ดังนี้ Read More

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ)ประจำปีการศึกษา 2559 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2559) ดาวน์โหลดระเบียบการ ดาวน์โหลดใบสมัคร รายการ วัน / เวลา เวปไซต์ / สถานที่ 1. ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร กรอกใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 24 พฤษภาคม –20 มิถุนายน 2559 http://www.eng.buu.a Read More