คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มอบมอบสิ่งประดิษฐ์ตู้ความดันลบสำหรับเตียงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มอบมอบสิ่งประดิษฐ์ตู้ความดันลบสำหรับเตียงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 3 ตู้ ได้แก่แบบมี anteroom 1 ตู้ และแบบไม่มี anteroom 2 ตู้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ หัวหน้าโครงการจัดทำและผลิตตู้ความดันลบเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับโรงพยาบ Read More

ภารกิจมอบตู้ความดันลบประจำวันที่ 21 เมษายน 2563 และรับมอบเงินทุนสนับสุนการจัดทำตู้ความดันลบจาก คพอ. รุ่นที่ 365

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มอบมอบสิ่งประดิษฐ์ตู้ความดันลบสำหรับเตียงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลในภาคตะวันออกจำนวน 4 แห่งดังนี้ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 ตู้ โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 2 ตู้ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จ Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบตู้ความดันลบให้แก่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มอบตู้ความดันลบสำหรับเตียงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (negative pressure cabinet) จำนวน 2 ชุด ได้แก่แบบมี anteroom 1 ชุด และแบบไม่มี anteroom 1 ชุดให้แก่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ หัวหน้าโครงการจัดทำและผลิตตู้ความดันลบเพื่อผ Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบสิ่งประดิษฐ์ตู้ความดันลบสำหรับเตียงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี โดยมี บริษัทมหาชนจำกัด แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส ร่วมสนับสนุนการผลิต

เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบสิ่งประดิษฐ์ตู้ความดันลบสำหรับเตียงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี โดยมี นายแพทย์คุณากร วงศ์ทิมารัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลชลบุรี เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โดยมีการฝึกอบรมการใช้งานและการปร Read More

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฉากกั้นป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค Covid-19

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ดร.สัญชัย เอียดปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฉากกั้นป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคสำหรับการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้ม Read More

โครงการบัณฑิตวิทยาลัยสัญจร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ รศ. ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะทำงานจากโครงการบัณฑิตวิทยาลัยสัญจร  ในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะ Read More

ประชุมสร้างความร่วมมือใน EEC Automation Park ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ บริษัท TKK Corporation CO.,LTD. และบริษัท CKD Thai Corporation Ltd.

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและหารือกับคณะผู้บริหารบริษัท TKK Corporation CO.,LTD. ได้แก่ คุณกัลยาณี คงสมจิตร ประธานบริษัท และคุณชาย บูรณจิตร์ภิรมย์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด และผู้แทนจากบริษัท CKD Thai Corporation Ltd. ได้แก่ คุณประสาน ซื่อตรงต่อการ ผู้จัดการฝ่ายขาย และคุณณรงค์ชัย Read More

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท TRIMBLE SOLUTIONS SEA PTE LTD

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท TRIMBLE SOLUTIONS SEA PTE LTD เพื่อร่วมกันพัฒนาทางด้านวิชาการ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน ร่วมกัน โดย ทางบริษัทจะสนับสนุน ซอฟต์แวร์ Tekla Structures ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เชิงโครงสร้างสำหรับ BIM ที่นำไปสร้างได้จริงและสามารถสร้าง รวม จัดการและแชร์แบบจำลอง 3D ที่ใช้หลายวัสดุ Read More