คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์แปลงไฟ จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์แปลงไฟเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณชลัช กังวานธนวัต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบ Read More

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ณ EEC Automation Park มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนงาน Factory Automation และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทำหลักสูตรและ Read More

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563) โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และแขกผู้มีเกียรติจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี Read More

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณกัลยาณี คงสมจิตร ประธานกรรมการบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล” ระหว่าง EEC Automation Park และ บริษัท TKK Corporation ในการประชุมประชาพิจารณ์ แผนที่นำทางเทคโนโลย Read More

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ EdPEx ดังรายนามต่อไปนี้ 1. รองศาสตราจารย์ พลอากาศตรี ดร. ตระการ ก้าวกสิกรรม 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ 3.ดร.อรุณี แสงวารีทิพย Read More

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์ระบบรางในพื้นที่ EEC

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์ระบบรางในพื้นที่ EEC ได้ประชุมขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรเพื่อรองรับความตร้องการตามอุปสงค์ (demand driven education) ของภาคอุตสาหกรรมระบบรางในเขตพื้นที่ EEC ซึ่งอุตสาหกรรมระบบรางเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการส่งเสริมการค้ Read More

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 3 ฝ่าย ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา (EEC Automation Park) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยบูรพา (EEC Automation Park) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อร่วมมือกันในการนำแนวทางหรือคอนเซ็ป e-F@ctory ในการนำเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติโรงงาน ของทางบริษัท มิตซูบิชิ อีเล Read More

บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมท Read More

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านระบบอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านระบบอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นลำดับต่อไป โดยมี พันตำรวจโทกรวัชร์ ปานปร Read More

บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมลงนามในความร่วมมือกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับเทคโนโลยีจรวด เทคโนโลยีสื่อสารดาวเทียมขนาดเล็ก (Cansat) เทคโนโลยีระบบอากาศยานไ Read More