คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง 1 อัตรา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๔๔๕๕ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติ : ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 91328 จำนวน 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา   ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา (เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๓๒๘) ลำดับที่ ๑ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๓   นางสาวสุณัฐฐา  วิงวอน           ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่เหนือเส้นมารายงานตัวที่งานบุคคล สำนักงานคณบดี คณ Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๓๒๘ ดังนี้   ลำดับ ที่ เลขประจำตัว สอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ ๑ ๒ ๓ ๐๐๑ ๐๐๒ ๐๐๓ นางสาวพัฐพศิญา  อัมพวานนท์ นายอนุรักษ์  จันทร์แก้ว นางสาวสุณัฐฐา  วิงวอน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีราย Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 90347 จำนวน 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๓๔๗ สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา   ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา (เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๓๔๗) ลำดับที่ ๑ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑   นายวรวุฒิ  เมืองรัตน์   ลำดับสำรอง ลำดับที่ ๒ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๒   นาย Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ภาค ข 91328 จำนวน 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๓๒๘ สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้   ๑.      กำหนดขยายรับสมัคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒.      กำหนด Read More