การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คุณ นินนาท ไชยธีรภิญโญ Chairman และคณะผู้บริหารจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในการประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในเรื่องการศึกษาการสร้างความต้องการของผู้บร Read More

โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0

Automation Park ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในระหว่างวันที่ 8-9,16-17 และวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข Read More

โครงการแข่งขันกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) รอบที่ 2

ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการการแข่งขันกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) รอบที่ 2 ณ อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความเป Read More

คณบดี และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561 ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล ประธานกรรมการประเมินฯ 2. Read More

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาการจัดเรียนการสอนทางด้าน Automation กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ให้การต้อนรับ คุณเกษมสันต์ เครือธร ผู้จัดการภาคพื้นอาวุโส และคณะทำงาน จากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางด้าน Automation ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู Read More

การประชุมชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ฝึกสหกิจศึกษา และการใช้ระบบแจ้งความประสงค์ฝึกงาน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการประชุมชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ฝึกสหกิจศึกษา และการใช้ระบบแจ้งความประสงค์ฝึกงาน ณ ห้องประชุม 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับนิสิตเกี่ยวกับการฝึกงานในรูปแบบต่าง ๆ แนะนำระบบแจ้งความประสงค์ฝึกงาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ Read More

โครงการ “การส่งเสริมเทคนิคการเรียนรู้ฐานวิศวกรรมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-Active Learning Workshop with Fabrication Lab)”

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 และ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “การส่งเสริมเทคนิคการเรียนรู้ฐานวิศวกรรมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-Active Learning Workshop with Fabrication Lab)” ณ ห้องประชุม 2 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นโครงการเรียนรู้ผ่านฐานเ Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ณ ห้อง 801 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อ EEC และในช่วงท้ายได้มีการสักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยความเป็นกันเอง คณะ Read More

แนะแนวการศึกษา เส้นทางสู่อาชีพนักบินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดย สถาบันการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง จัดโครงการบรรยายเสวนาเรื่อง เส้นทางสู่อาชีพนักบินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยากรโดย นักบินมากประสบการณ์ และครูการบิน ที่จะถ่ายถอดชีวิตและประสบการณ์ของอาชีพนักบิน กว่าจะได้เป็นนักบินต้องผ่านอะไรมาบ้าง และโอการการเข้ารับการฝึกเพื่อเป็นนักบินได้อย่างไร ณ ห้องป Read More

โครงการพิธีไหว้ครูและรับขวัญน้องใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและรับขวัญน้องใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้แสดงความเคารพต่ออาจารย์และฝากตัวเป็นลูกศิษย์ เป็นการรับขวัญน้องใหม่ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ Read More