โครงการการจัดแสดงโครงงานทางวิศวกรรม ประจำปี 2562 (BUU Engineering Project Day 2019)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการการจัดแสดงโครงงานทางวิศวกรรม ประจำปี 2562 (BUU Engineering Project Day 2019) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกการนำเสนอผลงานใ Read MoreRead More

ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.30-17.40 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมตัวและวางแผนชีวิตก่อนเข้าสู่การทำงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกร และการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และเป็ Read More

โครงการ สืบสานประเพณี “วันสงกรานต์” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสืบสานประเพณี “วันสงกรานต์” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 1 เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้สืบสานประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป และเป็นโอกาสอันดีที่ให้นิสิต บุคลากร และคณาจารย์ ขอพรจากผู้ใหญ่ในคณะฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่ว Read More

โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ISO โดย ศูนย์ IC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ IC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ISO ขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจ เพิ่มพูนความรู้ทางด้าน มาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทอง พุทธลอด และทีมงานเป็นผู้ดำเนินการอบรมในครั้งนี้ การอบรมดังกล่ Read More

การประชุมหารือการดำเนินงาน Automation Park ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) และผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 12 ส่วนงาน ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน Automation Park ซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนในด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในอนาคตต่อไป รายชื่อส่วนงานที่เข้าป Read More

Gear BUU Run, Fun Together 2019

🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♀️ขอเชิญร่วมวิ่งมินิมาราธอน การกุศล ระยะทาง 2.5, 5 และ 10.5 กม วันอาทิตย์ที่ 16 เดือน 6 ปี 62 เวลา 05.09 น กับรายการ Gear Buu Run, Fun Together 2019 โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนสร้าง Innovation Center เปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ช่องทางการสมัครและ Read More