โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ภาคตะวันออก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ภาคตะวันออก ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค Read More

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Vision with Raspberry Pi ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Vision with Raspberry Pi ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบัน ยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มพูนความรู้และข Read More

โครงการอบรมการใช้ชุดฝึกระบบอัตโนมัติให้แก่บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัท Delta Electronics (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมการใช้ชุดฝึกระบบอัตโนมัติให้แก่บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้มีทักษะการใช้งานชุดฝึกระบบอัตโนมัติที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Delta Electronics (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการเรียนการสอนได้อย่างม Read More

โครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และแนวทางการจัดทำแผนเพื่อพัฒนา EEC อย่างบูรณาการแก่หน่วยงานภาครัฐและสถาบันศึกษาในพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล เข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และแนวทางการจัดทำแผนเพื่อพัฒนา EEC อย่างบูรณาการแก่หน่วยงานภาครัฐและสถาบันศึกษาในพื้นที่ EEC ณ ห้องประชุม 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประส Read More

การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คุณ นินนาท ไชยธีรภิญโญ Chairman และคณะผู้บริหารจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในการประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในเรื่องการศึกษาการสร้างความต้องการของผู้บร Read More

โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0

Automation Park ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในระหว่างวันที่ 8-9,16-17 และวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข Read More

โครงการแข่งขันกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) รอบที่ 2

ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการการแข่งขันกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) รอบที่ 2 ณ อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความเป Read More

คณบดี และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561 ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล ประธานกรรมการประเมินฯ 2. Read More

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาการจัดเรียนการสอนทางด้าน Automation กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ให้การต้อนรับ คุณเกษมสันต์ เครือธร ผู้จัดการภาคพื้นอาวุโส และคณะทำงาน จากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางด้าน Automation ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู Read More

การประชุมชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ฝึกสหกิจศึกษา และการใช้ระบบแจ้งความประสงค์ฝึกงาน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการประชุมชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ฝึกสหกิจศึกษา และการใช้ระบบแจ้งความประสงค์ฝึกงาน ณ ห้องประชุม 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับนิสิตเกี่ยวกับการฝึกงานในรูปแบบต่าง ๆ แนะนำระบบแจ้งความประสงค์ฝึกงาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ Read More