พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะชั้น 6 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาห้องปฏิบัติการและศักยภาพของนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ไอโอที อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมอง Read More

โครงการ .อบรมการเขียนประวัติส่วนตัว (Resume) และวันนั้นพบผู้ปรกกอบการ เพื่อการสมัครงาน (Job Fair) สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ .อบรมการเขียนประวัติส่วนตัว (Resume) และวันนั้นพบผู้ประกอบการเพื่อการสมัครงาน (Job Fair) สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมการเขียนประวัติส่วนตัวสำหรับการสมัครงานที่ถูกต้อง สร้างโอกาสและทางเลือกในการสมัครงานของนิสิต สร้างความเชื่อมั่นในการเข้าสมั Read More

คณะกรรมการมูลนิธิ เสนาะ อูนากูล เยี่ยมชม Automation Park

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ ดร. เสนาะ อูนากูล และคณะกรรมการมูลนิธิ เสนาะ อูนากูล ในการเยี่ยมชมสถานที่ตั้ง Automation Park ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมี ดร.ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ และทีมงาน ได้นำเสนอแนวทางการจัดตั้ง Automation Park และนำชมสถานที่ โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม คณะ Read More

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

มหาวิทยาลัยบูรพา หนึ่งในสถาบันการศึกษาจำนวน 10 แห่ง ที่ได้ลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) บริษัทผู้นำทางด้านธุรกิจพลังงานทางเลือก และกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยการลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันวางแผนพัฒนาบุคลากร และจัดเตรียมกำลังคนที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันเป็นส่วนสำคั Read More

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมแขนกล DOBOT วันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมแขนกล DOBOT ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาบุคลากรภายใต้ภาคอุตสาหกรรมให้ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผ่านกิจกรรมการควบคุมแขนกล DOBOT เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม Read More

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นให้กับคณาจารย์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าใจกระบวนการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ไปจนถึงการนิเทศงาน Read More

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ภาคตะวันออก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ภาคตะวันออก ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค Read More

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Vision with Raspberry Pi ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Vision with Raspberry Pi ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบัน ยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มพูนความรู้และข Read More

โครงการอบรมการใช้ชุดฝึกระบบอัตโนมัติให้แก่บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัท Delta Electronics (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมการใช้ชุดฝึกระบบอัตโนมัติให้แก่บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้มีทักษะการใช้งานชุดฝึกระบบอัตโนมัติที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Delta Electronics (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการเรียนการสอนได้อย่างม Read More

โครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และแนวทางการจัดทำแผนเพื่อพัฒนา EEC อย่างบูรณาการแก่หน่วยงานภาครัฐและสถาบันศึกษาในพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล เข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และแนวทางการจัดทำแผนเพื่อพัฒนา EEC อย่างบูรณาการแก่หน่วยงานภาครัฐและสถาบันศึกษาในพื้นที่ EEC ณ ห้องประชุม 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประส Read More