การประชุมชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ฝึกสหกิจศึกษา และการใช้ระบบแจ้งความประสงค์ฝึกงาน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการประชุมชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ฝึกสหกิจศึกษา และการใช้ระบบแจ้งความประสงค์ฝึกงาน ณ ห้องประชุม 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับนิสิตเกี่ยวกับการฝึกงานในรูปแบบต่าง ๆ แนะนำระบบแจ้งความประสงค์ฝึกงาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ Read More

โครงการ “การส่งเสริมเทคนิคการเรียนรู้ฐานวิศวกรรมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-Active Learning Workshop with Fabrication Lab)”

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 และ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “การส่งเสริมเทคนิคการเรียนรู้ฐานวิศวกรรมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-Active Learning Workshop with Fabrication Lab)” ณ ห้องประชุม 2 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นโครงการเรียนรู้ผ่านฐานเ Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ณ ห้อง 801 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อ EEC และในช่วงท้ายได้มีการสักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยความเป็นกันเอง คณะ Read More

แนะแนวการศึกษา เส้นทางสู่อาชีพนักบินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดย สถาบันการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง จัดโครงการบรรยายเสวนาเรื่อง เส้นทางสู่อาชีพนักบินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยากรโดย นักบินมากประสบการณ์ และครูการบิน ที่จะถ่ายถอดชีวิตและประสบการณ์ของอาชีพนักบิน กว่าจะได้เป็นนักบินต้องผ่านอะไรมาบ้าง และโอการการเข้ารับการฝึกเพื่อเป็นนักบินได้อย่างไร ณ ห้องป Read More

โครงการพิธีไหว้ครูและรับขวัญน้องใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและรับขวัญน้องใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้แสดงความเคารพต่ออาจารย์และฝากตัวเป็นลูกศิษย์ เป็นการรับขวัญน้องใหม่ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ Read More

GEAR BUU RUN, FUN TOGETHER 2019

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 04.30 – 8.30 น. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเดิน – วิ่งมินิมาราธอนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่องาน “GEAR BUU RUN, FUN TOGETHER 2019” ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวั Read More

หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้แบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์ด้านการจราจร ด้วยโปรแกรม Aimsun ระดับกลาง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม “การใช้แบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์ด้านการจราจร ด้วยโปรแกรม Aimsun ระดับกลาง (Aimsun Traffic Simulation Course – Intermediate level)” ขึ้นระหว่าง วันที่ 24 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจุดประสงค์การจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้วิศวกรที่ดูแลงานด้านวิศวกรร Read More

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่ออบรมเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้กับนิสิตก่อนออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อให้นิสิตปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการฝึกงาน การเขียนบันทึกการทำงาน Read More

โครงการการจัดแสดงโครงงานทางวิศวกรรม ประจำปี 2562 (BUU Engineering Project Day 2019)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการการจัดแสดงโครงงานทางวิศวกรรม ประจำปี 2562 (BUU Engineering Project Day 2019) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกการนำเสนอผลงานใ Read MoreRead More

ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.30-17.40 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมตัวและวางแผนชีวิตก่อนเข้าสู่การทำงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกร และการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และเป็ Read More