โครงการบัณฑิตวิทยาลัยสัญจร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ รศ. ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะทำงานจากโครงการบัณฑิตวิทยาลัยสัญจร  ในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะ Read More

ประชุมสร้างความร่วมมือใน EEC Automation Park ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ บริษัท TKK Corporation CO.,LTD. และบริษัท CKD Thai Corporation Ltd.

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและหารือกับคณะผู้บริหารบริษัท TKK Corporation CO.,LTD. ได้แก่ คุณกัลยาณี คงสมจิตร ประธานบริษัท และคุณชาย บูรณจิตร์ภิรมย์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด และผู้แทนจากบริษัท CKD Thai Corporation Ltd. ได้แก่ คุณประสาน ซื่อตรงต่อการ ผู้จัดการฝ่ายขาย และคุณณรงค์ชัย Read More

ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะมหาวิทยาลัยหลักใน EEC มีพันธกิจในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาพื้นที่สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ ตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ได้มีการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ ในด้านการพัฒนาเสาไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Street Lighting) โดยมีค Read More

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Engineering)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน ผ่านการศึกษาดูงาน ในการจัดการเรียนหลักการสอนหลักสูตรวิศ Read More

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และแขกผู้มีเกียรติจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิท Read More

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท TRIMBLE SOLUTIONS SEA PTE LTD

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท TRIMBLE SOLUTIONS SEA PTE LTD เพื่อร่วมกันพัฒนาทางด้านวิชาการ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน ร่วมกัน โดย ทางบริษัทจะสนับสนุน ซอฟต์แวร์ Tekla Structures ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เชิงโครงสร้างสำหรับ BIM ที่นำไปสร้างได้จริงและสามารถสร้าง รวม จัดการและแชร์แบบจำลอง 3D ที่ใช้หลายวัสดุ Read More

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะชั้น 6 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาห้องปฏิบัติการและศักยภาพของนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ไอโอที อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมอง Read More

โครงการ .อบรมการเขียนประวัติส่วนตัว (Resume) และวันนั้นพบผู้ปรกกอบการ เพื่อการสมัครงาน (Job Fair) สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ .อบรมการเขียนประวัติส่วนตัว (Resume) และวันนั้นพบผู้ประกอบการเพื่อการสมัครงาน (Job Fair) สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมการเขียนประวัติส่วนตัวสำหรับการสมัครงานที่ถูกต้อง สร้างโอกาสและทางเลือกในการสมัครงานของนิสิต สร้างความเชื่อมั่นในการเข้าสมั Read More