โครงการอบรมการใช้ชุดฝึกระบบอัตโนมัติให้แก่บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัท Delta Electronics (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมการใช้ชุดฝึกระบบอัตโนมัติให้แก่บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้มีทักษะการใช้งานชุดฝึกระบบอัตโนมัติที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Delta Electronics (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการเรียนการสอนได้อย่างม Read More

โครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และแนวทางการจัดทำแผนเพื่อพัฒนา EEC อย่างบูรณาการแก่หน่วยงานภาครัฐและสถาบันศึกษาในพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล เข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และแนวทางการจัดทำแผนเพื่อพัฒนา EEC อย่างบูรณาการแก่หน่วยงานภาครัฐและสถาบันศึกษาในพื้นที่ EEC ณ ห้องประชุม 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประส Read More

การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คุณ นินนาท ไชยธีรภิญโญ Chairman และคณะผู้บริหารจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในการประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในเรื่องการศึกษาการสร้างความต้องการของผู้บร Read More

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 7 พฤษจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.30-12.00 น. ผศ. ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี คณะผู้บริหาร และ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ในการพบปะเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเกษม จาติกวณิช ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทา Read More

การประชุมหารือการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (Automation Park) ร่วมกับ Mitsubishi Electric Corporation (Factory Automation Systems Group) ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท Mitsubishi Electric Corpora Read More

การนำเสนอผลการวิจัย โครงการประเมินความต้องการกำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 – 12.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานนำเสนอผลการวิจัย โครงการประเมินความต้องการกำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (ระยะที่1) ร่วมกับ ดร.กฤษนั Read More

โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0

Automation Park ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในระหว่างวันที่ 8-9,16-17 และวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข Read More

การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัทแคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัทแคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน“โครงการสหกิจศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ Read More

การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัท Delta Electronics (Thailand) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พัฒนาความร่วมมือกับบริษัท Delta Electronics (Thailand) ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านระบบอัตโนมัติให้แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยบริษัท Delta Electronics (Thailand) ได้ทำการบริจาคชุดฝึกระบบอัตโนมัติ จำนวน 12 ชุด ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นจะมีการจัดฝึกอบรมและลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการต่อไป เชื่อว่าความร่วมมือนี้จะนำมาซึ่ Read More

โครงการแข่งขันกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) รอบที่ 2

ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการการแข่งขันกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) รอบที่ 2 ณ อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความเป Read More