ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และประธานคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศูนย์การเรียนรู้อัตโนมัติ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับ ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และประธานคณะที่ปร Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เร่งพัฒนาทักษะบุคลากรตามแนวทาง EEC Model

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และการเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคม Read More

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Engineering) ได้รับรางวัล Top Score on Presentation ในการแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับทีม Best Match นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Engineering) มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัล Top Score on Presentation ในการแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2021 เป็นการแข่งขันด้านระบบสมองกลฝังตัว ระดับประเทศ โดยปีนี้แข่งขันในหัวข้อ ระบบการควบคุมการผลิตอัจฉริยะ เป็นการ Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย สุธีรศักดิ์ ในการได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมภายในงาน CPEEE 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย สุธีรศักดิ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในการได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมภายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2021 11th international Conference on Power, Energy and Electrical Engineering (CPEEE 2021) ณ เมืองชิกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นการนำเสนอผลงานออนไลน์ ในกลุ Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์แปลงไฟ จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์แปลงไฟเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณชลัช กังวานธนวัต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบ Read More

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ณ EEC Automation Park มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนงาน Factory Automation และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทำหลักสูตรและ Read More

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563) โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และแขกผู้มีเกียรติจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๒๓๓ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ คลิกที่นี่ ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองหรือให Read More

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณกัลยาณี คงสมจิตร ประธานกรรมการบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล” ระหว่าง EEC Automation Park และ บริษัท TKK Corporation ในการประชุมประชาพิจารณ์ แผนที่นำทางเทคโนโลย Read More

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ EdPEx ดังรายนามต่อไปนี้ 1. รองศาสตราจารย์ พลอากาศตรี ดร. ตระการ ก้าวกสิกรรม 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ 3.ดร.อรุณี แสงวารีทิพย Read More