คณะวิศวะ เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 14 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB ณ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ทำหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนและอาจารย์ในการออกแบบและขึ้นรูปชิ้นงาน รวมถึงดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ คุณสมบัติ • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า • มี Read More

ขอเชิญบัณฑิต นิสิต และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน ร่วมทำแบบสอบถามเพื่อพัฒนาคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2560

1. แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ดังลิ้งแนบ https://goo.gl/RTJkKR หรือ scan QR Code               2. แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คณะฯ ปีการศึกษา 2560 ดังลิ้งแนบ https://goo.gl/vUKzDG หรือ scan QR Code &nb Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กโหลดไฟล์ PDF

กิจกรรม Spaghetti Bridge Challenge

นิสิตวิศวกรรมเคมี ชั้นปี 3 จำนวน 25 กลุ่ม ร่วมกิจกรรม Spaghetti Bridge Challenge ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ในการเรียนวิชา Engineering Mechanics โดยสะพานที่ทำจากเส้นสปาเก็ตตี้ที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด 102.8 กรัมสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 20 กิโลกรัม การร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและตื่นเต้น

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการ “การถ่ายทอดประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”

  วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดโครงการ “การถ่ายทอดประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” ที่ ห้องประชุม 1 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องและสร้างบรรยากาศทางวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจในการ Read More