นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ โรงแรมโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ในหัวข้อต่อไปนี้ 1. วิธีการหาค่าต่ำสุดของตัวเลขเอ็นโทรปีเจนเนอเรชั่นสำหรับครีบตามแนวยาวที่มีโปรไฟล์สี่เหลี่ยม (En Read More

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็น Invited Speaker ในกลุ่ม TSF ในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

  รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ ได้รับเชิญให้เป็น Invited Speaker ในกลุ่ม TSF ในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ซึ่งจัดที่โรงแรมโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562  

GEAR BUU RUN, FUN TOGETHER 2019

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 04.30 – 8.30 น. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเดิน – วิ่งมินิมาราธอนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่องาน “GEAR BUU RUN, FUN TOGETHER 2019” ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวั Read More

หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้แบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์ด้านการจราจร ด้วยโปรแกรม Aimsun ระดับกลาง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม “การใช้แบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์ด้านการจราจร ด้วยโปรแกรม Aimsun ระดับกลาง (Aimsun Traffic Simulation Course – Intermediate level)” ขึ้นระหว่าง วันที่ 24 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจุดประสงค์การจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้วิศวกรที่ดูแลงานด้านวิศวกรร Read More

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่ออบรมเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้กับนิสิตก่อนออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อให้นิสิตปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการฝึกงาน การเขียนบันทึกการทำงาน Read More

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562 เว็บไซต์รายละเอียดการรับสมัคร TCAS 2562 รอบที่ 5 (คลิ๊กที่นี่) ระเบียบการรับสมัคร (คลิ๊กที่นี่) เว็ปไซต์รับสมัคร (คลิ๊กที่นี่) สาขาที่เปิดรับสมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 2. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศ Read More

โครงการอบรมฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเครื่องมือ Fablab สำหรับครูแกนนำ รุ่นที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเครื่องมือ Fablab สำหรับครูแกนนำ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) สังกัด ม.บูรพา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติงานจริงให้ครูแกนนำตั Read More

พิธีมอบประกาศนียบัตร รางวัลโครงงานวิศวกรรมดีเด่นประจำปี 2562

วันที่ 23 พฤภษาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงงานวิศวกรรมดีเด่น จากโครงการการจัดแสดงโครงงานทางวิศวกรรม ประจำปี 2562 (BUU Engineering Project Day 2019) ณ ห้องคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 09.00 น. ก่อนการมอบประกาศนีบัตรได้มีการกล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่นิสิตผู้ไ Read More

โครงการการจัดแสดงโครงงานทางวิศวกรรม ประจำปี 2562 (BUU Engineering Project Day 2019)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการการจัดแสดงโครงงานทางวิศวกรรม ประจำปี 2562 (BUU Engineering Project Day 2019) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกการนำเสนอผลงานใ Read MoreRead More

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562   ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th/ รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยา Read More