ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้ โปรแกรม Solid Edge ขั้นพื้นฐาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด (DTA) จัดอบรมหลักสูตรการใช้ โปรแกรม Solid Edge ขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจ -ในวันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องบรรยาย M4002 อาคารเกษมฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ -บรรยายโดย ผู้เชียวชาญ จากบริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด (DTA) -โดยเสียค่าธรรมเนียมในการลงทะเบ Read More

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 โดยมีกำหนดประกาศผลสอบในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นั้น บัดนี้การทดสอบดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลง คณะฯ จึงขอประกาศผลการสอบวัดความรู้ ดังนี้ ผลการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ฯ หลักสูตร ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (กำหนดสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2560)

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดให้มีการจัดการทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์เป็นรายวิชา สำหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารเกษม จาติกวณิช นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้ รายชื่อผู้มี Read More

การจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

ด้วยคณะวิศวฯ ได้กำหนดให้มีการจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ตามกำหนดการดังนี้ วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ 21 – 30 เมษายน 2560 ชำระค่าธรรมเนียมขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ ณ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา” สาขาแหลมทอง บางแสน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 386-0-37451-6 (รายวิชาละ 200 บาท) และโปรดรีบยื่นใบคำร้อ Read More

แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559

ขอเชิญนิสิตปีสุดท้ายแบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559  goo.gl/XiaVnF

แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (สำหรับนิสิต) รอบปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย

ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (สำหรับนิสิต) รอบปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย  goo.gl/cmwJgA

แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (สำหรับบุคลากร) รอบปีการศึกษา 2559 (ภาคปลาย)

ขอเชิญกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (สำหรับบุคลากร) รอบปีการศึกษา 2559 (ภาคปลาย)   goo.gl/oKZ7Ic

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2559 (ภาคปลาย)

ขอเชิญกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2559 (ภาคปลาย)  goo.gl/HdzNWB

แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

ชอเชิญบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่านกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี้เพื่อกรอแบบสำรวจ

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 โดยมีกำหนดสอบในวันที่ 17-18 ธ.ค. 59 นั้น  บัดนี้การทดสอบดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยร้อยแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอประผลการทดสอบฯ คลิกที่นี้