Gear BUU Run, Fun Together 2019

🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♀️ขอเชิญร่วมวิ่งมินิมาราธอน การกุศล ระยะทาง 2.5, 5 และ 10.5 กม วันอาทิตย์ที่ 16 เดือน 6 ปี 62 เวลา 05.09 น กับรายการ Gear Buu Run, Fun Together 2019 โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนสร้าง Innovation Center เปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ช่องทางการสมัครและ Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ฯ หลักสูตร ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (กำหนดสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2560)

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดให้มีการจัดการทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์เป็นรายวิชา สำหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารเกษม จาติกวณิช นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้ รายชื่อผู้มี Read More

การจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

ด้วยคณะวิศวฯ ได้กำหนดให้มีการจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ตามกำหนดการดังนี้ วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ 21 – 30 เมษายน 2560 ชำระค่าธรรมเนียมขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ ณ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา” สาขาแหลมทอง บางแสน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 386-0-37451-6 (รายวิชาละ 200 บาท) และโปรดรีบยื่นใบคำร้อ Read More

แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559

ขอเชิญนิสิตปีสุดท้ายแบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559  goo.gl/XiaVnF

แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (สำหรับนิสิต) รอบปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย

ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (สำหรับนิสิต) รอบปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย  goo.gl/cmwJgA

แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (สำหรับบุคลากร) รอบปีการศึกษา 2559 (ภาคปลาย)

ขอเชิญกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (สำหรับบุคลากร) รอบปีการศึกษา 2559 (ภาคปลาย)   goo.gl/oKZ7Ic

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2559 (ภาคปลาย)

ขอเชิญกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2559 (ภาคปลาย)  goo.gl/HdzNWB

แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

ชอเชิญบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่านกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี้เพื่อกรอแบบสำรวจ

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 โดยมีกำหนดสอบในวันที่ 17-18 ธ.ค. 59 นั้น  บัดนี้การทดสอบดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยร้อยแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอประผลการทดสอบฯ คลิกที่นี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ฯ หลักสูตร ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 (สอบวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559)

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดให้มีการจัดการทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์เป็นรายวิชาสำหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารเกษม จาติกวณิช นั้น บัดนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ Read More