คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

  • วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวน  25  คน
  • วิศวกรรมระบยบสมองกลฝังตัว  จำนวน  25  คน
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  จำนวน  25  คน

กำหนดการรับสมัคร

  • รับสมัครทาง http://regservice.buu.ac.th  27  มิ.ย.  –  10  ก.ค.  2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย http://e-admission.buu.ac.th   19  ก.ค.  2561
  • สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  21  ก.ค.  2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  http://e-admission.buu.ac.th   23  ก.ค.  2561
  • รายงานตัวออนไลน์ทาง  http://smartreg.buu.ac.th  26  ก.ค. 2561

 

หมายเหตุ

เว็บ ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา http://reg.buu.ac.th/registrar/AnoEdu.asp?avs187381589=1
เว็บ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา http://reg.buu.ac.th/registrar/feecharge.asp?avs309677703=1