ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล

คณบดี

ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์การ

ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ

รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และการเงิน

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบองค์การอัจฉริยะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม

ดร.สัญชัย เอียดปราบ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต