ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
คณบดี

ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์การ

ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ
รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และการเงิน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชาลี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม

ดร.สัญชัย เอียดปราบ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต