บุคลากรสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

นางสุนันทา อินทเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
( ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี)

นางประภาสิริ ประชาพิทักษ์กุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ

นางอรอำไพ ศรีสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสาวธมนวรรณ อร่ามเรืองกุล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางวธัญญา ลุนชัยภา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวอลิษา สุขปิติ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางสาววสุรี ฐิติวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวสุธินี แท่นทรายทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางนิสรา ทองคำ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวยุรา จิตรเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาวศิราณี สมบัติรัตนานันท์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางอรอุมา ธัมมจิรังศรี (นอบน้อม)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวเฉลิมขวัญ คงเมือง
บุคลากร ปฏิบัติการ

นางสาวปุญชญา (วรรณ์ดี) สลับศรี
นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ

นางวนิดา ควรดี
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาวปนิดา ปันนะศรี
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

นางสาวลัดดา รักจรรยาบรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(เลขาภาควิชาวิศวกรรมโยธา)

นางนพรัตน์ เป้าอารีย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(เลขาภาควิชาวิศวกรรมเคมี)

นางสาวภัทราพร จาติเกตุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(เลขาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

นางสาวอารีรัตน์ พึ่งเย็น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(เลขาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

นางสาวอรุณี ชูแสงโรจน์
นักวิชาการพัสดุ
(เลขาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)

นายนิพล นิสัยสุข
ช่างไม้ (ระดับ 2)

นายสมมาตุ มหารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

นายสรรเสริญ สุวรรณมณี
พนักงานห้องปฏิบัติการ

นายภาคภูมิ หอมหวล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายสุชาติ สวยทอง
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

นายจักรกฤษณ์ บุญยืน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

นายวิบูลย์ ศรีนวล
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายสราวุธ ขมหวาน
พนักงานขับรถยนต์

นายรุจิภาส เชื้อจง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายศักดา สุจริต
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

นายจักรพงษ์ ดีจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ