ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางอรอำไพ ศรีสุวรรณ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
2 นายภาคภูมิ หอมหวล นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
3 นายแดง ขอบใจ พนักงานผลิตทดลอง
4 นายนิพล นิสัยสุข ช่างไม้ (ระดับ 2)
5 นายสรรเสริญ สุวรรณมณี พนักงานห้องปฏิบัติการ
6 นายไพฑูรย์ ผลบุญ พนักงานผลิตทดลอง
7 นายสมมาตุ มหารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
8 นางประภาสิริ ประชาพิทักษ์กุล นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
9 นางสุนันทา อินทเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ( ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี)
10 นางสาวธมนวรรณ อร่ามเรืองกุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
11 นางวธัญญา ลุนชัยภา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
12 นางสาวอลิษา สุขปิติ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
13 นางสาวสุธินี แท่นทรายทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
14 นายมีพรรณ สุวรรณมณี ผู้ปฏิบัติงานช่าง
15 นายศักดา สุจริต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
16 นางสาว วารุณี ศรีบุตร นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
17 นายรุจิภาส เชื้อจง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
18 นางอรอุมา ธัมมจิรังศรี (นอบน้อม) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
19 นายจักรพงษ์ ดีจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
20 นางนิสรา ทองคำ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
21 นางสาวยุรา จิตรเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
22 นายสุชาติ สวยทอง บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
23 นายจักรกฤษณ์ บุญยืน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
24 นางวนิดา ควรดี นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
25 นางสาวปนิดา ปันนะศรี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
26 นางสาวเฉลิมขวัญ คงเมือง บุคลากร ปฏิบัติการ
27 นางสาวปุญชญา (วรรณ์ดี) สลับศรี นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ
28 นางสาววสุรี ฐิติวร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
29 นางสาวศิราณี สมบัติรัตนานันท์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
30 นายวิบูลย์ ศรีนวล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
31 นายสราวุธ ขมหวาน พนักงานขับรถยนต์