ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายวิศรุต คงสกุล วิศวกร ชำนาญการ
2 นางสาวกรกมล ไพสิฐธนากร วิศวกร ปฏิบัติการ
3 นายนันทวัจน์ (ณพชร) อุภัยพงศ์ วิศวกร ปฏิบัติการ
4 นายภราดร กุลวงศ์ วิศวกร ปฏิบัติการ
5 นายธนาธิป อบมลี นักวิชาการมาตรวิทยา ปฏิบัติการ
6 อัตราว่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป