ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวภัทราพร จาติเกตุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
2 นายวาที พิพิธหิรัญการ ผู้ปฎิบัติงานช่าง
3 ว่าที่ ร.ต.เฉลิมชนม์ วิโนทพรรษ์ ผู้ปฎิบัติงานช่าง
4 นายธนายุทธ ไพศาลอัศวเสนี วิศวกร ปฏิบัติการ