ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายยิ่งใหญ่ สามารถ วิศวกร ปฏิบัติการ
2 นายจตุรงค์ เสมอวงษ์ วิศวกร ปฏิบัติการ
3 นางสาวลัดดา รักจรรยาบรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
4 นางสาวศศิกร มหาพล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5 นายสาริน พร้อมใจ คนงาน