ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายธานี ธรรมสุนทร ผู้ปฏิบัติงานช่าง
2 นางสาวอารีรัตน์ พึ่งเย็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
3 นายนัฐพงษ์ ศรีจริยา ผู้ปฏิบัติงานช่าง