ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายเพ็ชร รักถนอม วิศวกร ปฏิบัติการ
2 น.ส.ศิริวิมล ไทยประยูร นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
3 นางนพรัตน์ เป้าอารีย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
4 นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
5 นางสาวนิภาวรรณ กลิ่นหอม นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ