ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายศิริชัย ปั้มสมสกุล นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
2 นายสิรวุฒิ จันทร์พร ผู้ปฎิบัติงานช่าง
3 นางสาวอรุณี ชูแสงโรจน์ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
4 นายรพิน จินดาเสน ผู้ปฎิบัติงานช่าง
5 นายเชี่ยวชาญ ลุนชัยภา ผู้ปฏิบัติงานช่าง
6 นายณัฐเดชา ช้างทอง ผู้ปฏิบัติงานช่าง