คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering, B.Eng.)

หมายเหตุ: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตรเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ (ไม่มีหลักสูตรที่เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2559

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552

*เปิดรับสมัครทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
**มีทุนการศึกษาสำหรับภาคปกติ