คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โครงการส่งเสริมนิสิตเรียนดีเข้าเรียนระดับบัณณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านกล้องจุลทรรศน์ด้วย Laser Scanning และเทคโนโลยีล่าสุดของ Digital Microscope"
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสุตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบชุดจำลองกระบวนการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม จากบริษัทโยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด
 
...ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ปฏิทินกิจกรรมเดือนเมษายน
  • ไม่มีกิจกรรมเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้
...ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
 
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
Copyright © 2010-2015 All rights reserved.