ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ฯ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทำงานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบ การสอบประมวลความรู้ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ปฏิฑินการจัดการทดสอบเพื่อเทียบโอนความรู้ ฯ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
 
...ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤษภาคม
  • ไม่มีกิจกรรมเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้
...ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
 
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
Copyright © 2010-2016 All rights reserved.