กำหนดการลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการจัดทดสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นรายวิชา สำหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
การเเข่งขันทักษะวิชาการการเขียนเเบบ เเละออกเเบบ ๓ มิติด้วยโปรเเกรม SolidWorks
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
...ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ปฏิทินกิจกรรมเดือนธันวาคม
  • ไม่มีกิจกรรมเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้
...ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
 
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
Copyright © 2010-2016 All rights reserved.