ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แบบเต็มเวลา และแบบไม่เต็มเวลา ประจำภาคที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบ วัดคุณสมบัติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบ การสอบประมวลความรู้ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสุตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตรหัส 54
 
...ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ปฏิทินกิจกรรมเดือนธันวาคม
  • ไม่มีกิจกรรมเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้
...ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
 
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
Copyright © 2010-2015 All rights reserved.